برنامه زمان بندی و مواد امتحان جامع دکتری

۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۱ کد : ۱۰۵۹۵ اخبار
تعداد بازدید:۶۵۴

برنامه امتحان جامع نیمسال اول ۹۸ -۹۷

گروه ها امتحان کتبی امتحان شفاهی مواد امتحانی ساعت امتحان
روز تاریخ روز تاریخ
سیستم اطلاعات جغرافیایی

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

دوشنبه

۳/‏۱۰/‏۹۷

هوشمندسازی اطلاعات ۱۵ - ۱۳
محاسبات نرم در علوم اطلاعات ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

مباحث و روشها ۱۵ - ۱۳
سامانه اطلاعات جغرافیایی ۱۷ - ۱۵
مهندسی سیستمهای انرژی

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

دوشنبه

۱۰/‏۱۰/‏۹۷

مدلسازی انرژی ۱۵ - ۱۳
سیاستگذاری ۱۷ - ۱۵
مدیریت مصرف ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

انرژی و محیط زیست ۱۵ -۱۳
طراحی سیستم ۱۵ - ۱۳
امنیت انرژی ۱۷ - ۱۵
تحلیل سیستم ۱۷ - ۱۵

مهندسی محیط زیست

(آب و فاضلاب

آلودگی هوا)

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

سه شنبه

۱۱/‏۱۰/‏۹۷

فرآیندهای فیزیکی ۱۵ - ۱۳
کنترل انتشار ۱۵ - ۱۳
مواد زائد خطرناک ۱۷ - ۱۵
انرژی و محیط زیست (دکتر عباسپور) ۱۷ - ۱۵
مدیریت کیفی ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

انرژی و محیط زیست (دکتر محمدی) ۱۵ - ۱۳
کنترل صدا ۱۵ - ۱۳
مدلینگ ۱۶ - ۱۳
بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب ۱۷ - ۱۶
جمع آوری اطلاعات بوسیله دورکاوی ۱۷ - ۱۵
آلودگی های جوی ۱۷ - ۱۵
حقوق محیط زیست

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

یکشنبه

۹/‏۱۰/‏۹۷

تحلیل معاهدات ۱۵ - ۱۳
حفاظت محیط زیست در آراء دادگاه ها و رویه های قضایی ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

حقوق منابع طبیعی ۱۵ -۱۳
مسئولیت بین المللی دولتها ۱۷ - ۱۵
مدیریت محیط زیست

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

یکشنبه

۹/‏۱۰/‏۹۷

مدیریت پروژه ۱۵ - ۱۳
ارزیابی اثرات تولید انرژی ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

اکولوژی صنعتی ۱۴:۳۰ - ۱۳
آموزش و مشارکت ۱۶ - ۱۴:۳۰
چالش های زیست محیطی ۱۷ - ۱۶
اقتصاد محیط زیست

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

یکشنبه

۹/‏۱۰/‏۹۷

کنترل بهینه سیستم ۱۵ - ۱۳
اقتصاد محیط زیست پیشرفته (۲) ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

حسابداری زیست محیطی ۱۵ - ۱۳
نظریه های اقتصادی ۱۷ - ۱۵
فیزیک دریا

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

سه شنبه

۱۱/‏۱۰/‏۹۷

دینامیک سیالات جوی و اقیانوسی ۱۵ - ۱۳
فیزیک دریا پیشرفته ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

مدل سازی عددی اقیانوسی ۱۵ - ۱۳
چرخش عمومی اقیانوس ها ۱۷ - ۱۵

زیست شناسی دریا

جانوران دریایی

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

سه شنبه

۱۱/‏۱۰/‏۹۷

اقیانوس شناسی شیلاتی ۱۵ - ۱۳
زیست شناسی تکمیلی جانوران دریا ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

فناوری زیستی جانوران دریائی ۱۵ - ۱۳
الگوسازی زیستی دریا ۱۷ - ۱۵
تنوع زیستی

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

دوشنبه

۱۱/‏۱۰/‏۹۷

توسعه پایدار و منابع طبیعی ۱۵ - ۱۳
جغرافیای زیست محیطی ایران ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

رفتارشناسی پیشرفته ۱۵ - ۱۳
رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ۱۷ - ۱۵
ارزیابی محیط زیست

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

دوشنبه

۱۰/‏۱۰/‏۹۷

جغرافیای زیست محیطی ایران ۱۵ - ۱۳
عناصر کمیاب در محیط زیست ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

تجزیه و تحلیل روش های ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست ۱۵ - ۱۳
رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ۱۷ - ۱۵
آلودگی های محیط زیست

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

دوشنبه

۱۰/‏۱۰/‏۹۷

عناصر کمیاب در محیط زیست ۱۵ - ۱۳
روش های کنترل آلاینده ها ۱۷ - ۱۵

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

توسعه پایدار و منابع طبیعی / ‬ جغرافیای زیست محیطی ایران

۱۵ - ۱۳
رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ۱۷ - ۱۵
تکثیر و پرورش آبزیان

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

چهارشنبه

۱۲/‏۱۰/‏۹۷

تغذیه پیشرفته آبزیان ۱۷ - ۱۳
فیزیولوژی تولیدمثل آبزیان ۱۷- ۱۳

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

تکثیر و پرورش ماهیان دریایی ۱۷ - ۱۳
تکثیر و پرورش نرم تنان ۱۷ - ۱۳
مباحث نوین در تکثیر و پرورش آبزیان ۱۷ - ۱۳
علوم و مهندسی مرتع

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

چهارشنبه

۱۲/‏۱۰/‏۹۷

مباحث اکولوژیک ۱۷ - ۱۳
توسعه پایدار منابع طبیعی ۱۷ - ۱۳
تغذیه دام در مرتع ۱۷ - ۱۳
مبارزه بیولوژیک با فرسایش ۱۷ - ۱۳
علوم و مهندسی جنگل

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

سالم سازی جنگل ۱۷ - ۱۳
آمایش سرزمین تکمیلی ۱۷ - ۱۳

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

جنگل شناسی پیشرفته ۱۷ - ۱۳
روش های پیشرفته نمونه برداری جنگل ۱۷ - ۱۳
علوم و مهندسی آبخیزداری

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

هیدرولوژی پیشرفته ۱۷ - ۱۳
ارزیابی رسوبزایی سازندها ۱۷ - ۱۳
مبارزه بیولوژیک با فرسایش ۱۷ - ۱۳
ژئومرفولوژی پیشرفته ۱۷ - ۱۳
فرآورده های چندسازه چوب

شنبه

۱/‏۱۰/‏۹۷

یکشنبه

۹/‏۱۰/‏۹۷

مکانیک مواد چندسازه چوبی ۱۷ - ۱۳
شیمی چسب و چوب ۱۷ - ۱۳

یکشنبه

۲/‏۱۰/‏۹۷

فناوری بازیافت مواد چندسازه چوبی ۱۷ - ۱۳
کاربرد مواد چندسازه چوبی ۱۷ - ۱۳

 


( ۴ )