زمان برگزاری امتحان جامع کتبی نیمسال اول ۹۹ - ۹۸

۰۴ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۸ کد : ۱۲۱۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۶

 

 

گروه تخصصی زمان امتحان کتبی مواد امتحانی ساعت امتحان
روز تاریخ
آلودگی محیط زیست سه شنبه

۹۸/۰۹/۱۲

عناصر کمیاب در محیط زیست

(دکتر تقوی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

جغرافیای زیست محیطی ایران

(دکتر رباطی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهارشنبه ۹۸/۰۹/۱۳

روش های کنترل آلاینده ها در محیط زیست

(دکتر ماجدی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

رابطه متقابل انسان و اکو سیستم

(دکتر خراسانی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
ارزیابی محیط زیست سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲

عناصر کمیاب در محیط زیست

(دکتر تقوی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

جغرافیای زیست محیطی ایران

(دکتر رباطی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳

رابطه متقابل انسان و اکو سیستم

(دکتر فرساد)(دکترمصطفوی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

روش های ارزیابی محیط زیست

(دکتر منوری)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
اقتصاد محیط زیست سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ حسابداری زیست محیطی ۱۰ - ۸
نظریه های اقتصادی منابع انرژی ۱۲ - ۱۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳ کنترل بهینه ۱۰ - ۸
اقتصاد محیط زیست ۱۲ - ۱۰
تکثیر و پرورش آبزیان سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ فیزیولوژی تولید مثل ۱۰ - ۸
تغذیه پیشرفته آبزیان ۱۲ - ۱۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳ مباحث نوین در تکثیر ۱۰ - ۸
تکثیر و پرورش ماهیان دریایی ۱۲ - ۱۰
تنوع زیستی سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲

عناصر کمیاب در محیط زیست

(دکتر تقوی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

زیست شناسی حفاظت

(دکتر ایمانی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳

رفتار شناسی پیشرفته

(دکتر ایمانی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

رابطه متقابل انسان و اکو سیستم

(دکتر خراسانی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
جنگلداری سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲

آمایش سرزمین تکمیلی

(دکتر بابائی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

سالم سازی جنگل

(دکترکیا دلیری)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳

جنگل شناسی پیشرفته

(دکتر متاجی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

روش های پیشرفته نمونه برداری

(دکتر اخوان)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
حقوق محیط زیست سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ تحلیل معاهدات ۱۰ - ۸
حفاظت محیط زیست در آراء ۱۲ - ۱۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳ مسئولیت بین المللی دولتها ۱۰ - ۸
حقوق منابع طبیعی ۱۲ - ۱۰

زیست شناسی دریا

بوم شناسی

سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲

پویا شناسی جمعیت واجتماعات دریایی

(دکتر کیمرام)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

فرآیندهای بوم شناختی بوم سازگانهای دریایی

(دکتر پرگل قوام مصطفوی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳

آلودگی دریا

(دکتر علی ماشین چیان)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

مدیریت ارزیابی و احیای بوم سازگانهای ایران

(دکتر فاطمی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
علوم و مهندسی آبخیزداری سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲

هیدرولوژی پیشرفته

(دکتر معتمد وزیری)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

ارزیابی رسوب زایی سازند ها

(دکتر معتمد وزیری)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳

ژئومرفولوژی پیشرفته

(دکتر بیک سعید)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

هیدرولیک رسوب

(دکتر شیرازی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
علوم و مهندسی مرتع سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲

تغذیه دام در مرتع

(دکتر ارزانی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

مباحث اکو لوژی

(دکتر جوادی)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳

توسعه پایدار مراتع

(دکتر جوادی)

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

رابطه پوششی و حفاظت از خاک

(دکتر جعفری)

۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
مهندسی سیستمهای انرژی سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ مدلسازی انرژی ۱۰ - ۸
سیستم های خورشیدی ۱۲ - ۱۰
انرژی و محیط زیست ۱۲ - ۱۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳ طراحی سیستم برق و حرارت ۱۰ - ۸
کارائی انرژی ۱۰ - ۸
مهندسی فرآورش ۱۰ - ۸
تحلیل سیستم ۱۲ - ۱۰
مدیریت مصرف ۱۲ - ۱۰
مهندسی محیط زیست سه شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ انتقال و توزیع ۱۰ - ۸
انرژی و محیط زیست ۱۰ - ۸
مدلینگ و کاربرد آن در مهندسی محیط زیست ۱۲ - ۱۰
چهار شنبه ۹۸/۰۹/۱۳ بازیابی فاضلاب ۱۰ - ۸
آلودگی دریایی ۱۰ - ۸
کنترل انتشار ۱۰ - ۸
فرآیند ۱۲ - ۱۰
مواد زائد خطرناک ۱۲ - ۱۰
هیدرولوژی ۱۲ - ۱۰