اساتید گروه

 


اساتید گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دکتر علیرضا وفایی نژاد (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
a_vafaei@srbiau.ac.ir

 

دکتر علی اصغر آل شیخ

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
alesheikh@kntu.ac.ir

 

دکتر علیرضا قراگوزلو

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
agharagozlu@yahoo.com

 

دکتر میرمسعود خیرخواه

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
kheirkhah@itc.nl

 

دکتر بابک نعیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
naimi.b@gmail.com

 

دکتر سعید بهزادی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
behzadi.iau@gmail.com

 

دکتر حسین آقامحمدی

مرتبه علمی:
استادیار
پست الکترونیک: hossein.aghamohammadi@gmail.com
 

 

دکتر زهرا عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
zsazizi@yahoo.com

 

دکتر محمدحسن وحیدنیا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
vahidnia84@gmail.com

 

دکتر امین رضا نشاط

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
neshat.aminreza@gmail.com