جلسات گروه

 

برنامه برگزاری جلسات گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی

سال ۱۳۹۶
 

ردیف مورخ روز ساعت
۱ ۱۲ اردیبهشت ۹۶ سه شنبه ۱۳
۲ ۱۰ خرداد ۹۶ چهارشنبه ۱۲
۳ ۷ شهریور ۹۶ سه شنبه ۱۲
۴ ۱۱ مهر ۹۶ سه شنبه ۱۲
۵ ۳ آبان ۹۶ چهارشنبه ۱۲:۳۰