مواد و ضرایب آزمون 

مواد و ضرایب آزمون دکتری
 

 

استعداد تحصیلی

زبان انگلیسی

دروس تخصصی کارشناسی

‌ (ریاضی و آمار - سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور)

دروس تخصصی کارشناسی ارشد

‌ (روش تحقیق در سنجش از دور و GIS - تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای)

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

۱

۱

۴

۴