شماره های تماس

 
شماره های تماس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست (بلوک ۲ آموزشی)
 
شماره های دانشکده ۴۴۸۶۱۷۸۴ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۱-۴۴۸۶۷۱۷۰
مسئول دفتر ریاست دانشکده آقای شبانخو داخلی ۲۷۵۰
دفتر ریاست آقای احمدی داخلی ۲۷۲۶
معاونت دانشکده آقای دکتر حسنی داخلی ۲۶۳۵
معاونت پژوهش دانشکده آقای دکتر میرزاحسینی داخلی ۲۶۴۹
رئیس امور آموزش دانشکده آقای خواجوی داخلی ۲۶۴۳
رئیس امور دانشجویی آقای غفاری داخلی ۲۶۲۶
مسئول امور دانش آموختگان آقای فرشته گنزق داخلی ۲۶۳۶
کارشناس مسئول پژوهش خانم تهرانی داخلی ۲۶۴۷
کارشناس پژوهش خانم مطواعی داخلی ۲۶۴۸
کارشناس آموزش خانم امتیازجو داخلی ۲۶۲۴
کارشناس آموزش آقای افشار داخلی ۲۶۴۲
کارشناس آموزش آقای حقیقت داخلی ۲۶۳۹
کارشناس آموزش آقای جعفری داخلی ۲۶۴۰
کارشناس آموزش آقای غفارنژاد داخلی ۲۶۳۰
کارشناس آموزش آقای قربانی  
کارشناس آموزش آقای کمرئی داخلی ۲۶۳۸
کارشناس دانشجویی، فرهنگی آقای فیروزی داخلی ۲۷۲۴
کارشناس دانشجویی، فرهنگی آقای رضایی  
کارشناس سایت خانم اکبری داخلی ۲۶۰۴
دبیرخانه آقای آریایی نژاد داخلی ۲۷۲۸
امور بایگانی   داخلی ۲۶۰۱
اداره کنترل کلاسهای دانشکده آقای قنبری داخلی ۲۲۲۲
دفتر کرسی یونسکو   داخلی ۲۶۵۲
مجله IJEST خانم میرکیا داخلی ۲۷۲۹
مجله علوم و تکنولوژی خانم رضایی داخلی ۲۷۱۰
مجله علوم و تکنولوژی خانم قهرمانی داخلی ۲۷۰۹
آزمایشگاه خانم دولتی داخلی ۲۱۲۲
آزمایشگاه آقای ممجد داخلی ۲۱۱۳
آزمایشگاه خانم سررشته داری ۴۴۸۶۵۳۴۵
گروه مدیریت محیط زیست آقای دکتر ارجمندی داخلی ۲۷۳۹
گروه علوم دریایی خانم دکتر الهیاری داخلی ۲۷۱۴
گروه زمین شناسی زیست محیطی آقای دکتر بیک پور داخلی ۲۷۴۰
مدیر گروه اقتصاد و انرژی آقای دکتر پناهی داخلی ۲۶۰۶
گروه آلودگی های محیط زیست خانم دکتر تقوی داخلی ۲۷۰۷
گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر جاوید داخلی ۲۶۴۳
گروه جنگداری آقای دکتر جوادی داخلی ۲۷۳۳
گروه علوم و صنایع چوب آقای دکتر حسینی شکرابی داخلی ۲۷۰۶
مدیر گروه علوم محیط زیست آقای دکتر خراسانی داخلی ۲۷۱۵
گروه ارزیابی و آمایش محیط زیست خانم دکتر رباطی داخلی ۲۷۱۷
گروه مهندسی محیط زیست خانم دکتر رحمتی داخلی ۲۶۵۱
گروه ارزیابی و آمایش محیط زیست خانم دکتر رحیمی داخلی ۲۷۳۲
گروه تنوع زیستی آقای دکتر رمضانی داخلی ۲۷۱۳
گروه حقوق محیط زیست آقای دکتر دبیری داخلی ۲۷۴۴
مدیر گروه علوم و صنایع چوب آقای دکتر شمسایی داخلی ۲۷۲۷
گروه حقوق محیط زیست خانم دکتر شیرازیان داخلی ۲۷۳۵
گروه طراحی محیط زیست خانم دکتر صحرایی نژاد داخلی ۲۶۰۳
گروه علوم و صنایع چوب آقای دکتر طلایی پور داخلی ۲۷۲۱
مدیر گروه مدیریت محیط زیست خانم دکتر عابدی داخلی ۲۷۰۳
گروه مهندسی محیط زیست خانم دکتر عتابی داخلی ۲۷۰۵
گروه GIS خانم دکتر عزیزی داخلی ۲۴۰۴
مدیر گروه علوم دریایی آقای دکتر عظام داخلی ۲۷۱۱
گروه ارزیابی و آمایش سرزمین خانم دکتر فرساد داخلی ۲۷۱۶
مدیر گروه مهندسی انرژی آقای دکتر کنی داخلی ۲۷۲۲
مدیر گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دکتر کیادلیری داخلی ۲۷۴۵
گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری خانم دکتر معتمدوزیری داخلی ۲۷۳۸
مدیر گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر منصوری داخلی ۲۷۳۶
گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر میرزاحسینی داخلی ۲۷۳۷
گروه HSE خانم دکتر احمدی داخلی ۲۷۲۰
گروه مهندسی طراحی محیط زیست خانم دکتر نهیبی داخلی ۲۶۰۸
گروه HSE خانم دکتر نیکومرام داخلی ۲۷۳۴
آبدارخانه طبقه ۷ آقای علیزاده داخلی ۲۷۳۰