شماره های تماس


به دلیل سهولت دسترسی دانشجویان محترم جهت تماس با بخشهای مختلف دانشکده، علاوه بر شماره های پیشین (۲- ۴۴۸۶۱۶۸۱) شماره های زیر نیز به لیست شماره های تماس افزوده شده است.


دکتر مجید عباسپور

حسین شبانخو

ریاست دانشکده

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۴۴۴ 

دکتر امیرحسام حسنی

مدیر پژوهش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۹۲ 

بابک دادرس

مدیر آموزش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 

داخلی ۵۵۱۹ 

سعید احدی

رئیس امور دانشجویی و فرهنگی (فارغ التحصیلی)

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 

داخلی ۵۵۴۴ 

نگین نصیری فر
فائزه امتیازجو

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی
آموزش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 

داخلی ۵۵۱۷ 

فرید حقیقت

مسئول امور آموزش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۳۰ 

سعید دهقانی
رامین غفارنژاد

آموزش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۳۳ 

رضا کمرئی

آموزش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۲۰ 

علی محمدی خوشدل

آموزش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۰۹ 

بهدیس تهرانی

پژوهش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۹۳ 

سحر مطوائی

پژوهش

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۹۴ 

فاطمه اکبری

وب سایت دانشکده

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۴۰۸ 

محمدحسین ممجد

آزمایشگاه

۴۴۸۶۵۳۱۰ 

الهام دولتی

آزمایشگاه

۴۴۸۶۵۳۴۵ 

ثمره میرکیا
یاسر نیک سیما
اردوان رضایی

نشریه IJEST علوم و تکنولوژی

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 

داخلی ۵۴۰۵ 

مریم اسماعیلی علیشاه
فروزان رضایی
ماریا قهرمانی

نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست
نشریه انسان و محیط زیست

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۴۰۲ 

داخلی ۵۴۰۶ 

سعید آریائی نژاد

دبیرخانه

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۴۰۱ 

نقی معزی

بایگانی دانشکده

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۹۰ 

هادی فیروزی

امور دفتری

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۴۲۸ 

دکتر علیرضا کنی

مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۴۰۴ 

حسین قنبری

مسئول کنترل کلاس

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۰۴۰ 

شفیعی

امور مالی

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۱۷۲ 

دکتر رضا ارجمندی

مدیر گروه مدیریت محیط زیست

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۰۸ 

دکتر مصطفی پناهی

مدیر گروه اقتصاد انرژی

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۶۱۰ 

دکتر لعبت تقوی

مدیر گروه آلودگی های محیط زیست

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۶۰۰ 

دکتر آبتین عطایی

مدیر گروه مهندسی انرژی

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۳۸ 

دکتر نبی اله منصوری

مدیر گروه مدیریت HSE (مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۳۹ 

دکتر سارا نهیبی

مدیر گروه طراحی محیط زیست

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۳۴ 

دکتر آیدا احمدی

گروه مدیریت HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۶۰۹ 

دکتر مهدی رمضانی

گروه تنوع زیستی

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۰۳ 

دکتر علی محمدی

گروه مدیریت محیط زیست

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۱۰ 

مرتضی محمودپور

مسئول آبدارخانه طبقه پنجم

۴۴۸۶۹۸۸۳-۴۴۸۶۷۱۷۳ 
داخلی ۵۵۲۲