شماره های تماس

 
شماره های تماس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست (بلوک ۲ آموزشی)
 
شماره های دانشکده ۴۴۸۶۱۷۸۴ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۱-۴۴۸۶۷۱۷۰
مسئول دفتر ریاست دانشکده آقای شبانخو داخلی ۲۷۵۰
دفتر ریاست آقای احمدی داخلی ۲۷۲۶
رئیس امور پژوهش دانشکده آقای دکتر حسنی داخلی ۲۶۳۵
رئیس امور آموزش دانشکده آقای دادرس داخلی ۲۶۴۳
رئیس امور آموزش دانشکده خانم شرفی داخلی ۲۶۲۳
رئیس امور دانشجویی آقای غفاری داخلی ۲۶۲۶
مسئول امور دانشجویی آقای فرشته گنزق داخلی ۲۶۴۱
کارشناس پژوهش خانم عبدالهی داخلی ۲۶۲۷
کارشناس پژوهش خانم تهرانی داخلی ۲۶۴۷
کارشناس پژوهش خانم مطواعی داخلی ۲۶۴۸
کارشناس آموزش خانم امتیازجو داخلی ۲۶۴۲
کارشناس آموزش آقای حقیقت داخلی ۲۶۳۹
کارشناس آموزش آقای جعفری داخلی ۲۶۴۰
کارشناس آموزش آقای غفارنژاد داخلی ۲۶۳۰
کارشناس آموزش آقای قربانی داخلی ۲۶۱۵
کارشناس آموزش آقای کمرئی داخلی ۲۶۳۸
کارشناس دانشجویی آقای رضایی داخلی ۲۶۱۸
کارشناس سایت خانم اکبری داخلی ۲۶۰۴
دبیرخانه آقای آریایی نژاد داخلی ۲۷۲۸
امور بایگانی آقای معزی داخلی ۲۶۰۱
امور بایگانی آقای احمدپور داخلی ۲۶۰۱
امور دفتری آقای فیروزی داخلی ۲۷۲۴
اداره کنترل کلاسهای دانشکده آقای قنبری داخلی ۲۲۲۲
امور مالی دانشکده خانم شفیعی داخلی ۲۶۰۲
دفتر کرسی یونسکو   داخلی ۲۶۵۲
مجله IJEST خانم میرکیا - آقای نیک سیما داخلی ۲۷۲۹
مجله علوم و تکنولوژی خانم رضایی داخلی ۲۷۱۰
مجله علوم و تکنولوژی خانم قهرمانی داخلی ۲۷۰۹
گروه مدیریت محیط زیست آقای دکتر ارجمندی داخلی ۲۷۳۹
گروه زمین شناسی زیست محیطی آقای دکتر بیک پور داخلی ۲۷۴۰
گروه آلودگی های محیط زیست خانم دکتر تقوی داخلی ۲۷۰۷
گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر جاوید داخلی ۲۶۲۲
مدیر گروه علوم محیط زیست آقای دکتر خراسانی داخلی ۲۷۳۳
گروه آلودگی های محیط زیست خانم دکتر رباطی داخلی ۲۷۱۷
گروه مهندسی محیط زیست خانم دکتر رحمتی داخلی ۲۶۵۱
گروه ارزیابی و آمایش محیط زیست خانم دکتر رحیمی داخلی ۲۷۳۲
گروه تنوع زیستی آقای دکتر رمضانی داخلی ۲۷۱۳
گروه حقوق محیط زیست آقای دکتر دبیری داخلی ۲۷۱۴
گروه حقوق محیط زیست خانم دکتر شیرازیان داخلی ۲۷۳۵
گروه مهندسی محیط زیست خانم دکتر عتابی داخلی ۲۷۰۵
گروه GIS خانم دکتر عزیزی داخلی ۲۴۰۴
مدیر گروه علوم دریایی آقای دکتر عظام داخلی ۲۶۲۱
گروه ارزیابی و آمایش سرزمین خانم دکتر فرساد داخلی ۲۷۱۶
مدیر گروه مهندسی انرژی آقای دکتر کنی داخلی ۲۷۲۲
گروه آلودگی های محیط زیست آقای دکتر ماجدی داخلی ۲۷۰۶
مدیر گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر منصوری داخلی ۲۷۳۶
گروه HSE خانم دکتر احمدی داخلی ۲۷۲۰
گروه مهندسی محیط زیست آقای دکتر میرزاحسینی داخلی ۲۷۳۷
گروه مهندسی طراحی محیط زیست خانم دکتر نهیبی داخلی ۲۶۰۸
گروه HSE خانم دکتر نیکومرام داخلی ۲۷۳۴
مرکز مطالعات و تحقیقات CEERS داخلی ۲۷۱۱
آبدارخانه طبقه ۷ آقای علیزاده داخلی ۲۷۳۰