شماره های تماس

 
شماره های تماس دانشکده محیط زیست و انرژی (بلوک ۲ آموزشی)
 
شماره های دانشکده ۴۴۸۶۱۷۸۴ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۷۱۷۱
مسئول دفتر ریاست دانشکده آقای شبانخو داخلی ۲۷۵۰
دفتر ریاست آقای احمدی داخلی ۲۷۲۶
رئیس امور پژوهش دانشکده آقای دکتر حسنی داخلی ۲۶۳۵
رئیس امور آموزش دانشکده آقای دادرس داخلی ۲۶۴۳
رئیس امور دانشجویی آقای احدی داخلی ۲۶۲۵
کارشناس پژوهش خانم تهرانی داخلی ۲۶۴۷
کارشناس آموزش خانم امتیازجو داخلی ۲۶۴۲
کارشناس آموزش آقای حقیقت داخلی ۲۶۳۹
کارشناس آموزش آقای جعفری داخلی ۲۶۴۰
کارشناس آموزش آقای دهقانی داخلی ۲۶۳۰
کارشناس آموزش آقای غفارنژاد داخلی ۲۶۳۰
کارشناس آموزش آقای کمرئی داخلی ۲۶۳۸
کارشناس امور دانشجویی خانم نصیری فر داخلی ۲۶۴۱
کارشناس سایت خانم اکبری داخلی ۲۶۰۴
دبیرخانه آقای آریایی نژاد داخلی ۲۷۲۸
امور بایگانی آقای معزی داخلی ۲۶۰۱
امور دفتری آقای فیروزی داخلی ۲۷۲۴
اداره کنترل کلاسهای دانشکده آقای قنبری داخلی ۲۲۲۲
دفتر کرسی یونسکو   داخلی ۲۶۵۲
مجله IJEST خانم میرکیا - آقای نیک سیما داخلی ۲۷۲۹
مجله علوم و تکنولوژی خانم رضایی داخلی ۲۷۱۰
مجله علوم و تکنولوژی خانم قهرمانی داخلی ۲۷۰۹
  خانم دکتر احمدی داخلی ۲۷۲۰
گروه مدیریت محیط زیست آقای دکتر ارجمندی داخلی ۲۷۳۹
  آقای دکتر بیک پور داخلی ۲۷۴۰
گروه آلودگی های محیط زیست خانم دکتر تقوی داخلی ۲۷۰۷
گروه زیستگاه ها و تنوع زیستی آقای دکتر خراسانی داخلی ۲۷۳۳
  خانم دکتر رباطی داخلی ۲۷۱۷
  خانم دکتر رحمتی داخلی ۲۶۵۱
  خانم دکتر رحیمی داخلی ۲۷۳۲
  آقای دکتر رمضانی داخلی ۲۷۱۳
  خانم دکتر شیرازیان داخلی ۲۷۳۵
  خانم دکتر عتابی داخلی ۲۷۰۵
گروه ارزیابی و آمایش سرزمین خانم دکتر فرساد داخلی ۲۷۱۶
گروه مهندسی انرژی آقای دکتر کنی داخلی ۲۷۲۲
  آقای دکتر ماجدی داخلی ۲۷۰۶
گروه مدیریت HSE آقای دکتر منصوری داخلی ۲۷۳۶
  آقای دکتر میرزاحسینی داخلی ۲۷۳۷
گروه مهندسی طراحی محیط زیست خانم دکتر نهیبی داخلی ۲۶۰۸
  خانم دکتر نیکومرام داخلی ۲۷۳۴
مرکز مطالعات و تحقیقات CEERS داخلی ۲۷۱۱
آبدارخانه طبقه ۷ آقای علیزاده داخلی ۲۷۳۰
 
توجه: نبود شماره تماسی در شماره های بالا به معنای فعال نشدن آن شماره می باشد، به محض راه اندازی خط تماس آن بخش، در لیست بالا به اطلاع خواهد رسید.