اساتید گروه طراحی محیط زیستاساتید گروه طراحی محیط زیست 


دکتر سارا نهیبی (سرپرست گروه)  s_nahibi@yahoo.com
دکتر حسنعلی لقائی hasan.laghai@gmail.com
دکتر فرح حبیب frh_habib@yahoo.com
دکتر علیرضا قراگوزلو agharagozlu@yahoo.com
دکتر مسعود منوری  monavari.m@yahoo.com
دکتر فرزام بابایی farzam.babaie@gmail.com
دکتر فروغ فرساد forough.farsad@yahoo.com
دکتر سعید بهزادی behzadi.iau@gmail.com
دکتر نسیم صحرایی نژاد n.sahraienejad@gmail.com
مهندس حسین موسوی فاطمی  hosseinfatemi2000@yahoo.com