اساتید به تفکیک گروه تخصصی

 
دانشکده تحصیلات تکمیلی محیط زیست و انرژی (دکتری - کارشناسی ارشد)


گروه مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

 

دکتر رضا ارجمندی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: hrezaarjmandi@gmail.com

 

 

دکتر حسن کریم زادگان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: Drkarimzadegan@gmail.com

 

 

دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: lahijanian@hotmail.com

 

 

دکتر فرزام بابایی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: farzam.babaie@gmail.com

 

 

دکتر علی محمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ali.mohammadi1964@gmail.com

 


گروه حقوق محیط زیست

 

دکتر فرهاد دبیری (سرپرست گروه)


پست الکترونیک: fara_dabiri@yahoo.com

 

 

دکتر صادق زیباکلام مفرد

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: zibaklam@ut.ac.ir

 

 

دکتر داریوش کریمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: dkarimi1@gmail.com

 

 

دکتر سیدعباس پورهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ahashemy@yahoo.com

 

 

دکتر منصور پورنوری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: pournouri@yahoo.com

 

 

دکتر شیرین شیرازیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: shirazian.shirin@gmail.com

 


گروه مهندسی سیستمهای انرژی

 

دکتر مجید عباسپور (سرپرست گروه مقطع دکتری)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: m-abbaspour@jamejam.net

 

 

دکتر علیرضا کنی (سرپرست گروه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ahkani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر محمدحسن پنجه شاهی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mhpanj@ut.ac.ir

 

 

دکتر فریده عتابی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: far-atabi@jamejam.net

 

 

دکتر احمد توسلی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: Tavassolia@khayam.ut.ac.ir

 

 

دکتر زهرا عابدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com

 

 

دکتر آبتین عطائی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a-ataei@hotmail.com

 

 

دکتر خسرو باختری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: bakhtari_khosrow@yahoo.com

 

 

دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mirzahosseini@gmail.com

 

 

دکتر محمدرضا مقدم

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mr_moghaddam@yahoo.com

 

 

دکتر اندیشه شیعه بیگی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a.shiehbeigi@gmail.com

 

 

دکتر محمد کسائیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: m.kasaeian44@gmail.com

 

 

دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: kaabi@iranenergy.org.ir

 

 

دکتر محمد ساتکین

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: tsatkin@yahoo.com


گروه مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

 

دکتر فرامرز معطر (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: namoattar@yahoo.com

 

 

دکتر قاسمعلی عمرانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: omranigh@tums.ac.ir

 

 

دکتر فریده عتابی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: far-atabi@jamejam.net

 

 

دکتر نبی اله منصوری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

 

دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mirzahosseini@gmail.com

 


گروه مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب + منابع آب

 

دکتر مهدی برقعی (سرپرست گروه آب و فاضلاب)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mborghei@sharif.edu

 

 

دکتر سیداحمد میرباقری (سرپرست گروه منابع آب)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mirbagheri@kntu.ac.ir

 

 

دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: ahhassani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر امیرحسین جاوید

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: a.javid@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر سعید کاردار

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: kardar1976@yahoo.com

 

 

دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: shirazi.iau@gmail.com

 

 

دکتر سیده هدی رحمتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: rahmati@srbiau.ac.ir

 


گروه ارزیابی و آمایش محیط زیست

 دکتر فروغ فرساد (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: forough.farsad@yahoo.com

 

 

دکتر سیدمسعود منوری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: monavarism@yahoo.com

 

 

دکتر محمود شریعت

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmoud.shariat@yahoo.com

 

 

دکتر راضیه رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: azadrahimi58@gmail.com

 

 

دکتر مریم رباطی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Maryamrobati1984@gmail.com

 


گروه آلودگی های محیط زیست
 

 

دکتر لعبت تقوی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: taghavi_lobat@yahoo.com

 

دکتر نعمت اله خراسانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: khorasan@ut.ac.ir

 

 

دکتر مهدی برقعی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mborgheei@sharif.edu

 

 

دکتر محمود شریعت

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmoud.shariat@yahoo.com

 

 

دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: ahhassani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر امیرحسین جاوید

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: a.javid@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر عبدالرضا کرباسی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: akarbasi@ut.ac.ir

 

 

دکتر نبی اله منصوری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

 

دکتر پروین فرشچی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: parvin.farshchi@gmail.com

 

 

دکتر فروغ فرساد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: forough.farsad@yahoo.com

 

 

دکتر راضیه رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: azadrahimi58@gmail.com

 

 

دکتر مریم رباطی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Maryamrobati1984@gmail.com

 

 

دکتر سیدمحمد ماجدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: smmajedi@gmail.com

 


گروه زمین شناسی زیست محیطی

 

 

دکتر علیرضا قراگوزلو (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: agharagozlu@yahoo.com

 

 

دکتر علی سلگی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: asolgi66@yahoo.com

 

 

دکتر محمد حسین توفیق ریحانی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: mrayhani@yahoo.com

 

 

دکتر لعبت تقوی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: taghavi_lobat@yahoo.com

 

 

دکتر شهرام بیک پور

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: baikpour2004_rsgsi@yahoo.com

 


گروه زیستگاهها و تنوع زیستی

 

دکتر نعمت اله خراسانی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: khorasan@ut.ac.ir

 

 

دکتر محمود کرمی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmoudkarami43@gmail.com

 

 

دکتر برهان ریاضی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: briazi@pmz.ir

 

 

دکتر راضیه رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: azadrahimi58@gmail.com

 

 

دکتر محمدرضا تابش

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: tabeshdanesh@gmail.com

 

 

دکتر مهدی رمضانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: dr.mramezani@yahoo.com

 

 

دکتر جلیل ایمانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: jalil.imani@ut.ac.ir

 


گروه مدیریت HSE

 

دکتر نبی اله منصوری (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

 

دکتر پروین نصیری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: parvin.nassiri@gmail.com

 

 

دکتر رضا ارجمندی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: hrezaarjmandi@gmail.com

 

 

دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mirzahosseini@gmail.com

 

 

دکتر هانیه نیکومرام

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hani.nikoo@gmail.com

 

 

دکتر آیدا احمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a-ahmadi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر تورج دانا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: tooraj_da@yahoo.com

 

 

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: lavasani_m@yahoo.com

 

 

دکتر سولماز توتونچیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: solmaztoutounchian@yahoo.com

 


گروه GIS و RS

 

دکتر علیرضا وفایی نژاد (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a_vafaei@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر علی اصغر آل شیخ

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: alesheikh@kntu.ac.ir

 

 

دکتر میرمسعود خیرخواه

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: kheirkhah@itc.nl

 

 

دکتر علیرضا قراگوزلو

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: agharagozlu@yahoo.com

 

 

دکتر بابک نعیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: naimi.b@gmail.com

 

 

دکتر زهرا عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: zsazizi@yahoo.com

 

دکتر حسین آقامحمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hossein.aghamohammadi@gmail.com
دکتر سعید بهزادی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: behzadi.iau@gmail.com
دکتر امین رضا نشاط

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: neshat.aminreza@gmail.com
دکتر محمدحسن وحیدنیا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: vahidnia84@gmail.com


گروه اقتصاد انرژی و اقتصاد محیط زیست

دکتر زهرا عابدی (سرپرست گروه اقتصاد محیط زیست)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com
دکتر مصطفی پناهی (سرپرست گروه اقتصاد انرژی)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com
دکتر مجید احمدیان

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmadian@ut.ac.ir
دکتر فریده عتابی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: far-atabi@jamejam.net
دکتر نصرت الله عباس زاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abbaszadeh@srbiau.ac.ir
دکتر حمیدرضا غفارزاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hamid.ghaffarzadeh@gmail.com


گروه مهندسی طراحی محیط زیست

دکتر سارا نهیبی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: s_nahibi@yahoo.com
دکتر فرح حبیب

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: frh_habib@yahoo.com
دکتر حسنعلی لقائی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: hasan.laghai@gmail.com
دکتر علیرضا قراگوزلو

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: agharagozlu@yahoo.com
دکتر سید مسعود منوری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: monavarism@yahoo.com
دکتر فرزام بابایی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: farzam.bababie@gmail.com
دکتر فروغ فرساد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: forough.farsad@yahoo.com
دکتر سعید بهزادی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: behzadi.iau@gmail.com
دکتر نسیم صحرایی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: n.sahraienejad@gmail.com
مهندس حسین موسوی فاطمی

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: hosseinfatemi2000@yahoo.com

 

گروه طبیعت گردی (اکوتوریسم)

دکتر زهرا عابدی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com
دکتر مسعود منوری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: monavarism@yahoo.com
دکتر مصطفی پناهی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com
دکتر راضیه رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: azadrahimi58@gmail.com