اساتید به تفکیک گروه تخصصی

 
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

گروه GIS

دکتر حسین آقامحمدی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hossein.aghamohammadi@gmail.com

 

 

دکتر علیرضا قراگوزلو

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: agharagozlu@yahoo.com

 

 

دکتر حسین آقامحمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hossein.aghamohammadi@gmail.com

 

 

دکتر زهرا عزیزی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: zsazizi@yahoo.com

 

 

دکتر محمدحسن وحیدنیا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: vahidnia84@gmail.com

 

اعضای وابسته گروه  

 

دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: ahhassani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر لعبت تقوی 

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: taghavi_lobat@yahoo.com

 

 

دکتر مهدی رمضانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: dr.mramezani@yahoo.com

 

 

دکتر شهرام بیک پور

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: baikpour2004_rsgsi@yahoo.com

 

 

گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری

دکتر هادی کیادلیری (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: h_kia2000@yahoo.com

 

 • جنگلداری، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

دکتر اسداله متاجی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: amataji@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر ساسان بابایی کفاکی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: babaie47@yahoo.com

 

 

دکتر هادی کیادلیری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: h_kia2000@yahoo.com

 

 • آبخیزداری

 

دکتر حسن احمدی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: h-ahmadi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر علی اکبر مهرابی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: a-mehrabi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر بهارک معتمدوزیری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: bmvaziri@gmail.com

 

 

دکتر ابوالفضل معینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: moeini@srbiau.ac.ir

 

 • مرتع
 

دکتر حسین ارزانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:

 

 

دکتر محمد جعفری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:

 

 

دکتر سید اکبر جوادی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: a.javadi@srbiau.ac.ir

 


گروه علوم دریایی

دکتر مجتبی عظام (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ezam@srbiau.ac.ir

 

 • فیزیک دریا

 

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: bidokhti@ut.ac.ir

 

 

دکتر مجتبی عظام

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ezam@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر سارا الهیاری بیک

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: s.allahyari@srbiau.ac.ir

 

 • بیولوژی دریا

 

دکتر شهلا جمیلی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: shahlajamili45@yahoo.com

 

 

دکتر پرگل قوام مصطفوی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Gh.mostafavi@gmail.com

 

 

دکتر احسان رمضانی فرد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ramezanifard@srbiau.ac.ir

 

 • شیمی دریا

 

دکتر علی ماشینچیان مرادی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ali2m@yahoo.com

 


گروه علوم محیط زیست

دکتر لعبت تقوی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: taghavi_lobat@yahoo.com

 

 • آلودگی محیط زیست

 

دکتر نعمت اله خراسانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: khorasan@ut.ac.ir

 

 

دکتر پروین فرشچی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: parvin.farshchi@gmail.com

 

 

دکتر لعبت تقوی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: taghavi_lobat@yahoo.com

 

 

دکتر سیدمحمد ماجدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: smmajedi@gmail.com

 

 

دکتر فریبا زمانی هرگلانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: zamani.fariba@gmail.com

 

 • ارزیابی و آمایش سرزمین

 

دکتر سیدمحمود شریعت

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmoud.shariat@yahoo.com

 

 

دکتر سید مسعود منوری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: monavarism@yahoo.com

 

 

دکتر فروغ فرساد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: forough.farsad@yahoo.com

 

 

دکتر راضیه رحیمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: azadrahimi58@gmail.com

 

 

دکتر مریم رباطی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: Maryamrobati1984@gmail.com

 

 • تنوع زیستی

 

دکتر محمود کرمی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmoudkarami43@gmail.com

 

 

دکتر برهان ریاضی اصفهانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: briazi@pmz.ir

 

 

دکتر مهدی رمضانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: dr.mramezani@yahoo.com

 

 

دکتر جلیل ایمانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: jalil.imani@ut.ac.ir

 

 • زمین شناسی زیست محیطی

 

دکتر شهرام بیک پور

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: baikpour2004_rsgsi@yahoo.com

 

 

گروه علوم و صنایع چوب، کاغذ و شیلات

دکتر مهدی شمسایی مهرجان (مدیر گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: drshamsaie@gmail.com

 

 • تکثیر و پرورش آبزیان

 

دکتر ابوالقاسم کمالی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: kamali.abolghasem@gmail.com

 

 

 

دکتر مهدی سلطانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: msoltani@gmail.com

 

 

دکتر مهدی شمسایی مهرجان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: drshamsaie@gmail.com

 

 

دکتر هومن رجبی اسلامی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: rajabi.h@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر سیدپژمان حسینی شکرآبی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hosseini@srbiau.ac.ir

 

 • علوم و صنایع چوب، کاغذ

 

دکتر امیرهومن حمصی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: h_hemmasi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر حبیب اله خادمی اسلام

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: hkhademi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر محمد طلائی پور

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: m.talaeipoor@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر بهزاد بازیار

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: bazyar@srbiau.ac.ir

 

 

گروه مدیریت محیط زیست

دکتر زهرا عابدی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com

 

 • اقتصاد محیط زیست

 

دکتر مجید احمدیان

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mahmadian@ut.ac.ir

 

 

دکتر زهرا عابدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com

 

 

دکتر حمیدرضا غفارزاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hamid.ghaffarzadeh@gmail.com

 

 • آموزش، برنامه ریزی محیط زیست

 

دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: lahijanian@hotmail.com

 

 

دکتر رضا ارجمندی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: hrezaarjmandi@gmail.com

 

 

دکتر فرزام بابایی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: farzam.babaie@gmail.com

 

 

دکتر علی محمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ali.mohammadi1964@gmail.com

 

 • حقوق محیط زیست

 

دکتر فرهاد دبیری


پست الکترونیک: fara_dabiri@yahoo.com

 

 

دکتر صادق زیباکلام مفرد

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: zibaklam@ut.ac.ir

 

 

دکتر داریوش کریمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: dkarimi1@gmail.com

 

 

دکتر سیدعباس پورهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ahashemy@yahoo.com

 

 

دکتر شیرین شیرازیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: shirazian.shirin@gmail.com

 

 • مدیریت HSE

 

دکتر پروین نصیری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: parvin.nassiri@gmail.com

 

 

دکتر هانیه نیکومرام

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hani.nikoo@gmail.com

 

 

دکتر آیدا احمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a-ahmadi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر تورج دانا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: tooraj_da@yahoo.com

 

 

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: lavasani_m@yahoo.com

 

 

گروه مهندسی محیط زیست

دکتر نبی اله منصوری (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

 • آلودگی هوا

 

دکتر قاسمعلی عمرانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: omranigh@tums.ac.ir

 

 

دکتر فرامرز معطر

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: namoattar@yahoo.com

 

 

دکتر نبی اله منصوری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

 

دکتر فریده عتابی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: far-atabi@jamejam.net

 

 

دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mirzahosseini@gmail.com

 

 • آب و فاضلاب، منابع آب

 

دکتر سیداحمد میرباقری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mirbagheri@kntu.ac.ir

 

 

دکتر مهدی برقعی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mborghei@sharif.edu

 

 

دکتر امیرحسام حسنی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: ahhassani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر امیرحسین جاوید

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: a.javid@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر مصطفی خضری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: khezri@sharif.edu

 

 

دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: shirazi.iau@gmail.com

 

 

دکتر سیده هدی رحمتی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: rahmati@srbiau.ac.ir

 

 • مهندسی طراحی محیط زیست

 

دکتر فرح حبیب

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: frh_habib@yahoo.com

 

 

دکتر سارا نهیبی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: s_nahibi@yahoo.com

 

دکتر نسیم صحرایی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: n.sahraienejad@gmail.com

 

مهندس حسین موسوی فاطمی

مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیک: hosseinfatemi2000@yahoo.com

 

 

گروه مهندسی انرژی و اقتصاد

دکتر مصطفی پناهی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com

 

 • اقتصاد انرژی

 

دکتر مصطفی پناهی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com

 

دکتر محمدرضا مقدم

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mr_moghaddam@yahoo.com

 

 

دکتر نصرت الله عباس زاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abbaszadeh@srbiau.ac.ir

 

 • مهندسی انرژی

 

دکتر مجید عباسپور

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: m-abbaspour@jamejam.net

 

 

دکتر محمدحسن پنجه شاهی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mhpanj@ut.ac.ir

 

 

دکتر احمد توسلی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: tavassolia@khayam.ut.ac.ir

 

 

دکتر خسرو باختری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: bakhtari_khosrow@yahoo.com

 

 

دکتر علیرضا کنی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ahkanisrbiau@gmail.com

 

 

دکتر اندیشه شیعه بیگی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a.shiehbeigi@gmail.com