اساتید گروه انرژی


گروه مهندسی سیستمهای انرژی

دکتر مجید عباسپور (سرپرست گروه مقطع دکتری)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
m-abbaspour@jamejam.net
دکتر علیرضا کنی (سرپرست گروه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)

مرتبه علمی:
پست الکترونیک: ahkani@srbiau.ac.ir
دکتر آبتین عطائی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
a-ataei@hotmail.com
دکتر محمدحسن پنجه شاهی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
mhpanj@ut.ac.ir
دکتر احمد توسلی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
Tavassolia@khayam.ut.ac.ir
دکتر زهرا عابدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
abedi2015@yahoo.com
دکتر خسرو باختری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
bakhtari_khosrow@yahoo.com
دکتر محمدرضا مقدم

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
mr_moghaddam@yahoo.com
دکتر عبدالرزاق کعبی نژادیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
kaabi@iranenergy.org.ir
دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
mirzahosseini@gmail.com
دکتر محمد کسائیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
m.kasaeian44@gmail.com
دکتر محمدعلی بهبهانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
m.behbahani@gmail.com
دکتر اندیشه شیعه بیگی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
a.shiehbeigi@gmail.com
دکتر محمد ساتکین

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
tsatkin@yahoo.com