اساتید گروه انرژی

  • مهندسی انرژی

 

دکتر مجید عباسپور

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: m-abbaspour@jamejam.net

 

 

دکتر محمدحسن پنجه شاهی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: mhpanj@ut.ac.ir

 

 

دکتر احمد توسلی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: tavassolia@khayam.ut.ac.ir

 

 

دکتر خسرو باختری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: bakhtari_khosrow@yahoo.com

 

 

دکتر علیرضا کنی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: ahkani@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر اندیشه شیعه بیگی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a.shiehbeigi@gmail.com