پیشینه گروه


(کارشناسی ارشد)

گروه اقتصاد محیط زیست به عنوان یکی از علوم بین رشته ای با دو زمینه کلی علوم اجتماعی و علوم زیست محیطی ارتباط دارد. و از این رو، تربیت دانشجویانی با توانمندی های علمی کافی برای تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی و زیست محیطی در مقطع کارشناسی ارشد، از جمله اهداف این رشته است. درحال حاضر این رشته در واحد علوم و تحقیقات تهران، رشته ای مستقل با عنوان اقتصاد محیط زیست در دست تدوین است. به دلیل ماهیت ویژه رشته اقتصاد محیط زیست، تعامل و ارتباط با دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط نظیر بسیاری از وزارتخانه ها، شهرداری ها، صاحبان صنایع و... جزء اهداف و برنامه های مطالعاتی آن به شمار می آیند.


سرپرست گروه:

دکتر زهرا عابدی


پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com