مدارک لازم جهت دریافت ریزنمرات


 مدارک لازم جهت صدور ریزنمرات عبارتند از:


1.   اصل و یک سری کپی از دانشنامه مقطعی که درخواست ریزنمرات آنرا دارید.

2.   اصل و یک سری کپی از ریزنمرات تائید شده مقطع پایه (جهت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ریزنمرات تائید شده سازمان مرکزی)

3.   اصل و دو سری کپی فیش بانکی به مبلغ 70000 ریال به شماره حساب 0104460446004 بانک ملی شعبه زبرجد به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی