در حال تحصیل


اسامی دانشجویان در حال تحصیل دکتری اقتصاد محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به مقطع جاری

وضعیت تحصیلی

1

آیدا افشاری نیکو 

1393 

در حال تحصیل 

2

سعید پریچی 

1393 

در حال تحصیل 

3

الهام رضا سلطانی

1393 

در حال تحصیل  

4

سارا رضائی میرقائد 

1393 

در حال تحصیل  

5

صدف ضیائی 

1393 

در حال تحصیل  

6

آتنا عطائی

1393 

در حال تحصیل  

7

حمید علوی لواسانی

1393 

در حال تحصیل  

8

محسن علی حسینی

1393 

در حال تحصیل  

9

لیلا علیمرادی

1393 

در حال تحصیل  

10

الهام غلامی نژاد

1393 

در حال تحصیل  

11

حسینعلی فاخر

1393 

در حال تحصیل  

12

هانیه کاظمی موید

1393 

در حال تحصیل  

13

الناز کیوانی

1393 

در حال تحصیل  

14 

احمد گلدان ساز

1393 

در حال تحصیل  

15

محمد لاله

1393 

در حال تحصیل  

16

مجید لطفعلی خانی

1393

در حال تحصیل

17

بهروز محمودی

1393 

در حال تحصیل  

18

مسعود نوبخت

1393 

در حال تحصیل  

19

فریبا همتیان خانشیر

1393 

در حال تحصیل