زمان دفاع پایان نامه ها و رساله ها


رساله‌های دکتری: ّ

عنوان رساله

دانشجو

استاد راهنما

رشته تحصیلی

زمان دفاع

 

تاریخ

ساعت

محل برگزاری
طراحی مدل مفهومی بمنظور ارزیابی اثرات شاخص های ریسک خارجی امنیت انرژی در در درازمدت و نااطمینانی های مربوطه بر سبد صادرات گاز طبیعی در ایران علی نوروزی دکتر مصطفی پناهی مهندسی سیستم های انرژی

دوشنبه

۷ بهمن ۹۷

۸

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

فیلو جغرافی کبری خزری Naja Oxiana در ایران

المیرا کاظمی

دکتر محمد کابلی

مهندسی منابع طبیعی

زیستگاهها و تنوع زیستی

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷


پایان نامه های کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه

دانشجو

استاد راهنما

رشته تحصیلی

زمان دفاع

محل دفاع

تاریخ

ساعت

ارزیابی کارایی عملکرد شبکه آبرسانی شهری با استفاده از روش DMA

بهروز حبیب پور

دکتر امیرحسین جاوید

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

تاثیر درآمدهای نفتی بر پویایی فقر در استان های ایران

آیدا مهرپژوه

دکتر جلیل بادام فیروز

اقتصاد انرژی

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

تاثیر پودر خوراکی خشک شاه توت و بذر آناتومی برخی فاکتورهای رشد و کیفیت لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان

فاطمه حیدری

دکتر پژمان حسینی شکرابی

مهندسی منابع طبیعی

تکثیر و پروش آبزیان

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

شبیه سازی کیفی رواناب در حوزه آبخیز زنجانرود با استفاده از مدل SWAT

علی سعیدی نژاد

دکتر مجید حسینی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

ارائه مدل ساخاری عوامل موثر بر رفتارهای ایمن در کارکنان موقت ساختمانی (گروه مسکن کیسون در عراق)

ابراهیم موسوی

دکتر روح الله کاظمی

مدیریت محیط زیست

HSE

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

تحلیل توسعه سریع شهرنشینی در کلانشهر تهران و ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت مدیریت پیامدهای زیست محیطی ناشی از آن

مهشید پهلوان صفایی

دکتر معصومه شجاعی

مدیریت محیط زیست

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

تاثیر نسبت های مختلف تریپتوفان به لیزین جیوه بر رشد و کیفیت لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان

فاطمه عربی

دکتر مهدی شمسایی

مهندسی منابع طبیعی

تکثیر و پرورش آبزیان

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

بررسی استراتژی ملی حفاظت از تنوع زیستی ایران (NBSAP) در انطباق با معیارهای کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و اهداف توسعه پایدار (SDGs)

نسرین کثیری قلعی

دکتر علی جوزی

حقوق محیط زیست

دوشنبه

۱ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

ارزیابی ریسک جایگاه های سوخت CNG توقفگاه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به روش QRA

سیما لشنی

دکتر منوچهر امیدواری

مدیریت محیط زیت

HSE

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۹

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

ارزیابی و پهنه بندی آلودگی صوتی ناشی از تردد وسایل نقلیه بر مناطق مسکونی واقع در حاشیه اتوبان شهید باکری

درسا عظیمی

دکتر فروغ فرساد

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بکارگیری دستگاه های دریافت خودکار پسماند خشک (RVM) در مدیریت پسماند شهر تهران

روح اله بیداد

دکتر فرزام بابایی

مدیریت محیط زیست

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

تعیین غلظت آلاینده های شاخص هوا در حاشیه بزرگراه ها و برآورد ضریب انتشار آن در شهر تهران

عباس جانباز وطن تلخاب

دکتر نبی اله منصوری

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

تعیین ارزش غذایی و برخی شاخص های رشد گیاه آزولا (Azolla filiculoids) با استفاده از پساب پرورش فسیل ماهی

میلاد بهرامی

دکتر پژمان حسینی شکرابی

مهندسی منابع طبیعی

تکثیر و پرورش آبزیان

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی آثار زیست محیطی هدفمند نمودن یارانه های تخصیصی به آفت کشهای معرفی در بخش کشاورزی طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (۱۳۸۴ – ۱۳۹۵)

زهرا ماهوتچی

دکتر فرزام بابایی

دکتر محمدعلی باغستانی

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

ارزیابی اثرات تجمعی پالایشگاه میعانات گازی سیران بر کیفیت خاک منطقه

آنیتا خالقی

دکتر مریم رباطی

دکتر عبدالرضا کرباسی

مهندسی منابع طبیعی

ارزیابی و آمایش سرزمین

سه شنبه

۲ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

داکثر غلظت مجاز مجاورت نانواکسیدروی و اکسیدروی بر Nostocsp سیستم آبی

آصف اروج زاده

دکتر مژگان امتیازجو

دکتر محمدعلی زاهد

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

چهارشنبه

۳ بهمن ۹۷

۸

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

بهینه سازی و ارزیابی فنی اقتصادی میکروتوربین های آبی ویژه رودخانه ها و جویبارها و ارتقاء توان تا ۴ کیلووات

فاطمه شیرازی

دکتر داود فدایی

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر

چهارشنبه

۳ بهمن ۹۷

۸

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

امکان سنجی فنی اقتصادی استفاده از یک سیستم کلکتور خورشیدی تخت برای تامین آب گرم بهداشتی یک سکوی مسکونی ثابت

(نمونه در خلیج فارس)

عارف محمدزاده نوین

دکتر فریده عتابی

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر

شنبه

۶ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی تنوع زیستی ریختارهای گیاهی منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم

زهرا خلیلی

دکتر یونس عصری

دکتر رضا شیخ اکبری مهر

مهندسی منابع طبیعی

زیستگاهها و تنوع زیستی

شنبه

۶ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در انتخاب مکانهای مناسب آبزی پروری در سواحل مازندران

احمدرضا رافع شیخی

دکتر میرمسعود خیرخواه

دکتر جلیل وهابی

سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۹

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

بررسی میزان سواد زیست محیطی شهروندان منطقه ۱۱ تهران و ارائه آموزشهای مناسب جهت ارتقاء آن

صدیقه صدرالهی

دکتر مهدی رمضانی

دکتر مریم خوشنویس

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۹

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

میزان تبخیر و تعرق و بهره وری محصول ذرت با استفاده از سنجش از دور الگوریتم SEBAL

محمدرضا رشیدی

دکتر میرمسعود خیرخواه

دکتر جهانگیر پرهمت

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۹:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

توسعه پایدار انرژی در ساختمانهای مسکونی غرب استان مازندران

حسین سهرابی

دکتر محمد قدیمی مهندسی سیستم های انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

طراحی فضاهای ویژه برای ورزش های همگانی با رویکرد طبیعت گرایی (نمونه موردی: پارک پردیسان تهران)

محمد امین شریف زاده

دکتر هومن بهمن پور

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

بررسی اثربخشی آموزشی پارک طبیعت باراجین بر آگاهی و بینش زیست محیطی دانش آموزان بازدیدکننده

سیمین شکری

دکتر علی محمدی

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

تعیین و تشخیص طوفان های گرد و غبار با استفاده از تصاویر دورسنجی

بهناز قادری

دکتر زهرا عزیزی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

ارائه مدل بهینه تامین کالا برای مصرف کنندگان حساس به تغییرات قیمتی، مطالعه موری: بررسی انرژی الکتریکی

مهدی کاظم پور

دکتر اشکان عبدالی

مهندسی سیستمهای انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور

(مطالعه موردی: شهرستان دماوند)

فتاح حسن فامیلی

دکتر زهرا عزیزی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

تعیین ضرایب سینتیکی کربن، ازت و فسفر

(مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهرک شهید محلاتی)

امید خسروی آقائی

دکتر امیرحسام حسنی

دکتر علی ترابیان

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

طراحی و احیای پارک طبیعت پردیسان با رویکرد آموزش انرژی های تجدیدپذیر در جهت پایداری محیط زیست

مژده رفیعیها

دکتر سارا نهیبی

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع ایران با تاکید بر سرمایه گذاری خارجی

شیوا شهبازی

دکتر نصرت اله عباس زاده

اقتصاد انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

ارزیابی عوامل موثر بر روان آبهای شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی

احمد کامرانی

دکتر آیدا احمدی

دکتر مهدی سرائی تبریزی

مدیریت محیط زیست

کشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

بررسی میزان آلودگی صوتی دریافتی توسط ماموران راهنمایی و رانندگی و ارائه راه حل

مرتضی زارعی برزی

دکتر پروین نصیری

مهدسی محیط زیست

آلودگی هوا

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۱:۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

ارزیابی ریسک های ایمنی در سیستم حمل و نقل زیرزمینی با رویکرد تاب آوری

(مطالعه موردی: ایستگاه امام خمینی مترو تهران)

مصطفی اشک ریز

دکتر هانیه نیکومرام

مدیریت محیط زیت

HSE

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

زیباسازی منظر پیاده راه خیابان شریعتی منطقه ۱۸ تهران در راستای ارتقای کیفیت محیط با کاربردهای انرژی های سبز

مهسا دوست محمدیان

دکتر نهیبی

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بهینه سازی تخصیص آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سیستم عامل مبنا

مریم ذاکری نیری

دکتر علیرضا وفائی نژاد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

طراحی مهندسی، ارزیابی فنی و بهینه سازی یک ساختمان مسکونی انرژی صفر در تهران

علی رجائی

دکتر اندیشه شیعه بیگی

مهندسی سیستمهای انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

آنالیز قابلیت اطمینان با استفاده از دیاگرام تصمیم گیری زوجی و رویکرد فازی در مخازن مواد شیمیایی شرکت داروپخش

سعید سلیمانی

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مدیریت محیط زیست

HSE

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۳

بهینه یابی دینامیکی تعداد، مراحل و اجزا سیستم های اسمز معکوس با توجه به نظارت فنی و اقتصادی با استفاده از نرم افزارهای Rosa و Carol

(مطالعه موردی: کارخانه مس خاتون آباد)

سمیه طریقت

دکتر امیرحسین جاوید

مهندسی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

طراحی بام سبز مجتمع تجاری با رویکرد ارتقای سرزندگی شهروندی و افزایش سرانه فضای سبز

(نمونه موردی: عرش آجودانیه و آواسنتر)

هما پندیدن

دکتر سارا نهیبی

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی و ارزیابی نرم افزارهای متن باز مرتبط با پروژه های زیرساخت داده های مکانی

مینا رحیمی

دکتر علیرضا وفائی نژاد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

ارزیابی لایه های حفاظتی (LOPA) در بخش تولید اکسیژن کارخانه فولاد مبارکه با روش ETA

ارسلان عسکری

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مدیریت محیط زیست

HSE

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۳

بهینه سازی طراحی موانع صوتی بزرگراه صدر ۱۳۹۵

سیامک فلاحی

دکتر پروین نصیری

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

بررسی سطح یکپارچگی ایمنی در کوره های تولید آهن اسفنجی با روش میدرکس با استفاده از ریسک گراف و منطق فازی

حسین مدرسی فر

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مدیریت محیط زیست

HSE

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۳:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۳

طراحی اقامتگاه بومگردی با رویکرد ارتقاء توسعه پایدار گردشگری در مجاور پیست اسکی دربندسر

عاطفه خاتمی

دکتر نسیم صحرائی نژاد

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۳:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

روش شبکه بیزین با رویکرد فازی برای آنالیز قابلیت اطمینان واحد هیدروژناسیون در شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)

سعید پیرانی

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مدیریت محیط زیست

HSE

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آکموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۳

ارائه متدلوژی اجرای طرح زیرساخت داده های مکانی (SDI)

سما جلالی

دکتر علیرضا وفائی نژاد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

مدلسازی، ارزیابی فنی و بهینه سازی انرژی یک ساختمان با رویکرد انرژی صفر و بررسی در اقلیم های مختلف ایران

محمد عارف پیوندی

دکتر علی صدر واقفی

مهندسی سیستم های انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت از تالاب میقان با تاکید بر حیات وحش منطقه به کمک آنتروپی شانون و ماتریس QSPM

سحر سهرابی

دکتر راضیه رحیمی

مهندسی منابع طبیعی

ارزیابی و آمایش سرزمین

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

طراحی پایدار محیطی با تاکید بر کنترل روانابهای سطحی در فضاهای شهر – نمونه موردی: منطقه ۱۰ شهرداری شیراز شهرک گلستان

مریم فتحی

دکتر نسیم صحرائی نژاد

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

ارزیابی ارتباط بین سلامت عمومی و رضایت شغلی کارکنان وضعیت HSE در شرکت باتری سازی ایران

باقر مصطفائی

دکتر فریده گلبابایی

مدیریت محیط زیست

HSE

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

طراحی و بازآفرینی پارک های محله ای در راستای ایجاد امنیت و جلوگیری از وقوع جرم با تاکید بر رویکرد CPTED

نمونه موردی: سعادت آباد تهران

آزاده برآبادیان

دکتر اسماعیل صالحی

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۴:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷ اتاق ۲۲۴

تدوین نیروگاه فتوولتائیک (pv) به نیروگاه فتوولتائیک متمرکرکننده (cpv) با استفاده از آینه های تخت

مرجان اسماعیلی نژاد

دکتر علیرضا کنی

دکتر اندیشه شیعه بیگی

مهندسی سیستمهای انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

بررسی پسماندهای الکترونیکی قابل بازیافت در مناطق شهری

(منطقه ۲ تهران)

ملیحه عقدائی

دکتر هومان لیاقتی

دکتر نغمه مبرقعی

مدیریت محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

طراحی و ساخت نیروگاه 1 MW از بیوگاز تولیدی در پالایشگاه غلات زر

مهدی گلدار

دکتر احمد توسلی

مهندسی سیستمهای انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

طراحی دهکده سلامت با تاکید بر گردشگری طبیعی نمونه موردی: روستای آبگرم محلات

نگار مسیبی

دکتر محسن کافی

دکتر فروغ فرساد

مهندسی طراحی محیط زیست

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

بررسی میزان فرونشست و مطالعه ی رفتاری پوسته زمین با استفاده از تکنیک D-InSAR

مهدی یاوری

دکتر یاسر مقصودی

دکتر علی اصغر آل شیخ

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

تبدیل نانوکاتالیسیتی سورگوم وحشی به گاز غنی از هیدروژن از طریق گازی سازی در محیط آب فوق بحرانی با استفاده از هیدروچار حاصل از آن به عنوان پایه کاتالیست

بابک ارجمند

دکتر احمد توسلی

دکتر علی بزرگ

مهندسی سیستمهای انرژی

یکشنبه

۷ بهمن ۹۷

۱۵:۳۰

بلک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۳

مقایسه استفاده از لاستیک پیرولیز شده و کربن فعال سنتز شده از پسماند لیگنوسلولوزی به عنوان جاذب جهت حذف سدیم دودسیل بنزن سولفانات (SDBS) از محلول های آبی و نمونه های واقعی

بهناز رشیدی علی محمدی

دکتر مریم پازکی

دکتر خسرو م عبدی

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۹

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

راهکار کاهش تلفات آب با اجرای نواحی ایزوله (DMA) در شبکه های آب شهری

(شهرک واوان)

حجت اله قربانی

دکتر هدی رحمتی

دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۹:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

مدلسازی و تعیین سهم انتشار غبار منابع مختلف در فرآیند تولید سلیمان

(مطالعه موردی: شرکت سیمان آبیک)

محمد حاجی محمدی

دکتر علیرضا گودرزی

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی عوامل موثر بر ایجاد کدورت در چاههای شرب در روستاهای شهرستان شهریار با استفاده از سامانه GIS

رضوانه پونکی

دکتر رضا شیرازی

دکتر هدی رحمتی

مهندسی محیط زیست

منابع آب

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۰:۳۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۵

بررسی شاخص های آلودگی صوتی درنواحی تجاری مسکونی شهر همدان و راهکارهای مناسب جهت کاهش آلودگی صوتی

مهدی پرویزی

دکتر مریم کیانی صدر

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

سنجش و تحلیل عوامل موثر در مدیریت پسماندها در مناطق روستایی و ارائه گزینه های مدیریت با رویکرد MCDM و ارائه راهکار آموزشی

فرزین شریفی

دکتر جمال قدوسی

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

مدل سازی، شناسایی و اولویت بندی مناطق مناسب برای حفاظت در منطقه زاگرس مرکزی با مقایسه روش های هوش مصنوعی به کار رفته در marxan و روش تحلیل خلاها

پوریا نایب یان

دکتر مسعود منوری

مهندسی منابع طبیعی

ارزیابی و آمایش سرزمین

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

شناسایی عناصر آلاینده زیست محیطی در جنوب توده نفلین سینیت رزگاه، آذربایجان شرقی

ابوالفضل خیاط فراهانی

دکتر افشار ضیاء ظریفی

زمین شناسی زیست محیطی

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۴

حذف ازت و فسفر از فاضلاب شهری توسط راکتور S8R

(مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهرک غرب تهران)

الهام السادات میرعربشاهی

دکتر مهدی برقعی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزش

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

ارزیابی و پهنه بندی آلودگی صوتی با استفاده از روش زمین آماری و مدل TNM در مسیر بزرگراه های تهران

(بزرگراه حکیم)

نسرین وافی

دکتر راضیه رحیمی

دکتر زهرا عزیزی

مهندسی منابع طبیعی

ارزیابی و آمایش سرزمین

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

شناسایی و ارزیابی ریسک های HSE در مخازن ذخیره سازی پالایشگاه با استفاده از ریسک های FTA و ETA در محیط فازی با رویکرد HSE و مقایسه آنها

بهزاد اصغری

دکتر منوچهر امیدواری

مدیریت محیط زیست

HSE

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

بررسی و روند تغییرات پارامترهای خورندگی و رسوب گذاری در منابع آب های زیرزمینی روستاهای شهرستان اراک و منشایابی در سامانه GIS

فریبا بیات زاده

دکتر هدی رحمتی

دکتر رضا حاجی سید محمد شیرازی

مهندسی محیط زیست

منابع آب

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی فروچاله ها و فرونشست دشت فامنین – کبودرآهنگ با استفاده از روش های سنجش از دور فعال

آوا پارساکیان

دکتر کورش شیرانی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

بررسی سطح تغییرات پوشش گیاهی پارک ملی خجیر در دو دهه اخیر

معصومه باقری

دکتر زهرا عزیزی

دکتر نعمت اله خراسانی

مهندسی منابع طبیعی

زیستگاه ها و تنوع زیستی

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

ارزیابی و مدیریت ریسک محیط زیستی شهرک های صنعتی با استفاده از روش EFMEA

(شهرک صنعتی شهریار)

ترانه حسام نیا

دکتر هومان لیاقتی

دکتر نغمه مبرقعی

مدیریت محیط زیست

دوشنبه

۸ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی وضعیت بوم شناختی تشی (Hystrix indica) در پارک ملی خجیر و تعارضات آن در اطراف پارک

امیر معمارزاده کیانی

دکتر جلیل ایمانی

دکتر محمود کرمی

مهندسی منابع طبیعی

زیستگاهها و تنوع زیستی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

طراحی منظر اکولوژیک شهری با تاکید بر منظر سازی طبیعی

(نمونه موردی شهر سمنان)

عطیه یوسفی

دکتر محسن کافی

دکتر فروغ فرساد

مهندسی طراحی محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

بررسی روند تغییرات فعلی آنیونها و کاتیونها در چاهها و چشمه ها و ارزیابی ریسک مصرف آب

(شهرستان لواسان روستای سینک)

مائده یونسی

دکتر آزیتا بهبهانی نیا

مهندسی منابع طبیعی

آلودگیهای محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهرستان خوانسار با استفاده از شاخص GQI در محیط GIS

اله یار اسفندیاری

دکتر هدی رحمتی

مهندسی محیط زیست

منابع آب

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

بررسی میزان حذف نیترات و فسفات با استفاده از جاذب طبیعی گیاه دریایی در پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلا

محمدرضا ایزدی

دکتر محمود حافظیه

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

برآورد غلظت ذرات معلق (PM10) با کاربرد داده های ضخامت اپتیکی ماهواره ای مدیس در تهران

مجتبی رفعتی آلاشتی

دکتر نسترن ملازاده

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

ارزیابی آلودگی زیست محیطی فلزات سنگین (کروم، کبالت و سرب) در خاک محدوده شهرستان هشتگرد بخش طاووسیه

فرهاد قدیری

دکتر شهرام بیک پور

زمین شناسی زیست محیطی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

تدوین برنامه مدیریت محیط زیست مناطق حفاظت شده استان کرمانشاه به منظور جلوگیری از تخریب و تجاوز به مناطق مذکور به روش AWOT

(منطقه حفاظت شده بیستون)

حامد احمدی

دکتر مهدی رمضانی

دکتر مژگان زعیم دار

مدیریت محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

بکارگیری ارزیابی راهبردی محیط زیست به منظور مدیریت تالاب انزلی با روش DPSIR

علیرضا کاوند

دکتر راضیه رحیمی

دکتر سمیرا خدیوی

مدیریت محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷ اتاق ۲۰۷

مدلسازی و تحلیل شبکه فاضلاب به وسیله نرم افزار sewerGEM و به کارگیری GIS و شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکارهای رفع آن

(مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۵ محدوده خیابان علامه امینی و مسلم)

علیرضا کلانتر

دکتر حسین بابازاده

دکتر رضا شیرازی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

پهنه بندی اثرات زیست محیطی شبکه انتقال برق

(استان تهران)

نرگس ملائی

دکتر شهرام بیک پور

زمین شناسی زیست محیط

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

ارزیابی و حفاظت از ژئوسایتهای دریای عمان و معرفی ژئوپارکها با استفاده از مدل های ارزیابی اروپا

امیرعباس بختیار

دکتر شهرام بیک پور

زمین شناسی زیست محیطی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

بررسی جدایی آشیان بوم شناختی اقلیمی دارکوب سوری و دارکوب خالدار بزرگ در ایران

شهریار ربانی

دکتر محمد کابلی

دکتر جلیل ایمانی

مهندسی منابع طبیعی

زیستگاهها و تنوع زیستی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

ارزیابی ریسک مقایسه ای پروژه های ساختمانی با دو روش ویلیام فاین و FMEA در پروژه ساختمان سازی

مهسا علی زاده

دکتر آیدا احمدی

مدیریت محیط زیست

HSE

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

حذف فنل از پساب دارویی با استفاده از روش الکتروفنتون

نسترن قوام الدینی

دکتر محمد علی زاهد

دکتر لعبت تقوی

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

شبیه سازی انتشار صوت در خلیج فارس با استفاده از معادلات سهموی

علیرضا قیداری

دکتر سارا الهیاری بیک

فیزیک دریا

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

مقایسه تاثیر پلیمرهای طبیعی و مصنوعی بر آبگیری لجن تثبیت شده تصفیه خانه فاضلاب تهران

مریم محمودآبادی

دکتر حمیدرضا تشیعی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش با روش حداکثر آنتروپی در مناطق استان مرکزی

(مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده لارند شهرستان خمین و پناهگاه حیات وحش راسوند شهرستان شازند)

روح اله شیخی

دکتر راضیه رحیمی

مهندسی منابع طبیعی

زیستگاهها و تنوع زیستی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

بررسی و مطالعه آلودگی های حاصل از پسماند گل چاه های در حال حفاری در میدان نفتی بی بی حکیمه

محمد جواد نورانی

دکتر شهرام بیک پور

زمین شناسی زیست محیطی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

تحلیل حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب و استخراج بهینه با استفاده از GIS و WaterGEMS

(شهر نسیم شهر)

فرزانه یوسفی

دکتر حمیدرضا تشیعی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

تحلیل فنی و اقتصادی تولید توان با به کارگیری میکروتوربین بر پایه گازی سازی زیست توده (به طور ویژه زیست توده پوست پسته)

محمدحسن جزایری

دکتر محمد ایرانی

مهندسی سیستمهای انرژی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

مدل سازی سیستم یکپارچه گازی ساز زیست توده پیل سوختی غشاء پلیمری با رویکرد ذخیره سازی انرژی به وسیله باتری جریانی اکسایشی کاهشی ونادیومی

محمدحسین شریفی

دکتر حسنعلی ازگلی

مهندسی سیستمهای انرژی

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۴

وضعیت محیط زیست جهانی مبتنی بر داده های آنلاین و پایش منطقه ای و جانبی در راستای ششمین چشم اندازهای محیط زیست و پروژه جهانی ارزیابی آب های فرامرزی

نرگس صفار

دکتر علی ماشینچیان

بیولوژی دریا

اکولوژی دریا

سه شنبه

۹ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

طراحی مجموعه فرهنگی – تفریحی با رویکرد ارتقاء کیفیت گردشگری (مطالعه موردی: منطقه ۲۲)

مطهره توکلی

دکتر هومن بهمن پور

مهندسی طراحی محیط زیست

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۹

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۵

تاثیر سطوح مختلف ترکیب اسیدهای آلی خوراکی بر برخی شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی

بیژن سیدعلی خانی

دکتر پژمان حسینی شکرابی

مهندسی منابع طبیعی

تکثیر و پرورش آبزیان

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

طراحی محیطی جهت ارتقای محیط زیست و منظور دریاچه خلیج فارس منطقه ۱۲ تهران با رویکرد اکولوژیکی

جمشید شجاعی

دکتر محمدرضا مثنوی

مهندسی طراحی محیط زیست

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

بازبینی عدم الزام ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه های آب شرب و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش خسارات زیست محیطی

(مطالعه موردی: تصفیه خانه آب شهرستان پردیس)

الهام نوری

دکتر نعمت اله خراسانی

مدیریت محیط زیست

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۰

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

جایابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده خورشیدی در حضور ذخیره سازهای انرژی با هدف پیک سایی شبکه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

افشین بهتوئی

دکتر اندیشه شیعه بیگی

مهندسی سیستم های انرژی

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۱

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۵

بررسی و پتانسیل عوامل موثر بر ایجاد کدورت در چاههای شرب روستاهای شهرستان نظرآباد در سامانه GIS

خدیجه بیات

دکتر روشنک رضایی کلانتر

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۲۳

کاربرد فرایند الکتروکولاسیون با الکترودهای مرکب جهت حذف فلوراید از محلولهای آبی

حسین جم جاه

دکتر علی فاتحی زاده

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۲

بلو ک ۲ آموزشی

طبقه ۷

تاثیر استفاده از مکمل غذایی لاکتوفید در جیره غذایی بر میزان بازماندگی و برخی فاکتورهای ایمنی سرم خون در بچه ماهیان کپور معمولی

میلاد دیوسالار

دکتر ابوالقاسم کمالی

مهندسی منابع طبیعی

تکثیر و پرورش آبزیان

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۷

اثر تیمار حرارتی کاه گندم بر ویژگی های فیزیکی مکانیکی حرارتی ماده مرکب کاه گندم پلی پروپیلن

میترا رجبی نژاد

دکتر بهزاد بازیار

مهندسی منابع طبیعی

صنایع چوب و کاغذ

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۵

برسی اثر موانع صوتی حاشیه خیابانها بر کاهش صدا و غلظت ذرات معلق

پانیذ هلاوی

دکتر پروین نصیری

دکتر علیرضا میرزاحسینی

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۲

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۶

امکان پذیری تثبیت لجن فاضلاب شهری با استفاده از گیاه پالایی

(مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمانشاه)

مجتبی سلمانی

دکتر علی الماسی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۳

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۷

بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه سیمره با توجه به احداث سد سمیره

کبری امیدی

دکتر حاجی کریمی

مهندسی محیط زیست

آب و فاضلاب

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۷

تهیه نانوجاذب لیگنوسلولز از پسماند صنایع چوب و بررسی کارایی آن در جذب کادمیوم

الهه توسلی

دکتر حسن رضایی

دکتر فروغ فرساد

مهندسی منابع طبیعی

آلودگی های محیط زیست

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۵

بررسی شرایط رویشگاهی گونه ارس و عوامل موثر بر تخریب آن در ذخیرگاه لمبران شهرستان طالقان

مهران علی پورسیجانی

دکتر رضا اخوان

مهندسی منابع طبیعی

جنگلداری

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

ارزیابی ریسک، پهنه بندی و تعیین دستورالعمل کنترل تماس با آلاینده های شیمیایی در پالایشگاه گاز ایلام

قاسم کریمی نژاد

دکتر نبی اله منصوری

دکتر محمدرضا منظم اسمعیل پور

مدیریت محیط زیست

HSE

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ کلاس ۲۰۴

بررسی وضعیت انتشار آلاینده های PM10، NOx ، SO2 نیروگاه با استفاده از مدل AERMOD

(مطالعه موردی: نیروگاه شهید رجایی)

حمیدرضا میران زاده

دکتر یوسف رشیدی

مهندسی محیط زیست

آلودگی هوا

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۶ اتاق ۶۰۲

طراحی، ساخت و تحلیل انرژی هاضم بی هوازی مجهز به سیستم گلخانه ای در شمال ایران

لیلا نیازی

 

دکتر حسین یوسفی

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر

چهارشنبه

۱۰ بهمن ۹۷

۱۵

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۲ اتاق ۲۰۴

ارائه برنامه مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) بخش اطفال بیمارستان

(مطالعه موردی: بیمارستان سجاد شهریار)

مهسان هامون نورد

دکتر آیدا احمدی

مدیریت محیط زیست

HSE

سه شنبه

۷ اسفند ۹۷

۱۴

بلوک ۲ آموزشی

طبقه ۷

توجه:

- دانشجویان می‌بایست حتماً در ۴ جلسه دفاع شرکت داشته و امضای استاد راهنمای مربوط به آن دفاع را در فرم " شرکت در جلسات دفاع" دریافت نموده و در زمان کسب اجازه دفاع از پایان نامه خود به پژوهش ارائه نمایند. دانلود فرم

- در صورت هرگونه تغییر در موارد مذکور، دانشکده را از طریق شماره تماس ۱ - ۴۴۸۶۷۱۷۰ - ۴۴۸۶۱۷۰۹ - ۴۴۸۶۱۷۸۴ داخلی ۲۶۰۴ مطلع سازید.