کارکنان

 

 

حسین شبانخو
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: داخلی ۲۷۵۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

علی اکبر خواجوی
سمت: رئیس اداره آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۳- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

همت غفاری
سمت: رئیس امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: داخلی ۲۶۲۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فرید حقیقت
سمت: مسئول امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۳۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

محسن فرشته گنزق
سمت: مسئول امور دانش آموختگان
تلفن: داخلی ۲۶۳۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

ثمره میرکیا
سمت: مدیر داخلی نشریه IJEST
تلفن: داخلی ۲۷۲۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

بهدیس طهرانی
سمت: کارشناس مسئول امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۴۷- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سحر مطواعی
سمت: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۴۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فاطمه اکبری
سمت: کارشناس امور پژوهشی (وب سایت)
تلفن: داخلی ۲۶۰۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سعید آریایی نژاد
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: داخلی ۲۷۲۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فائزه امتیازجو
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن:
داخلی ۲۶۲۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

رامین غفارنژاد
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۳۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

رضا کمرئی
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۳۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

علیرضا جعفری
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 
 

 

مهدی قربانی
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن:

 

افشار
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

 

علیرضا رضایی
سمت: کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: داخلی ۲۶۲۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

محمدحسین ممجد
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن:

 

الهام دولتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن:

 

هادی فیروزی
سمت: کارشناس امور فرهنگی و دانشجویی
تلفن: داخلی ۲۷۲۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

حسین قنبری
سمت: مسئول کنترل کلاسها
تلفن: داخلی ۲۲۲۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱