کارکنان

 

حسین شبانخو
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن:
داخلی ۲۷۵۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
بابک دادرس
سمت: رئیس اداره آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۳- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
سعید احدی
سمت: رئیس امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۶۲۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
فرید حقیقت
سمت: مسئول امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۳۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
نگین سادات نصیری فر
سمت: مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

تلفن: داخلی ۲۶۴۱- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
ثمره میرکیا
سمت:
مدیر داخلی نشریه IJEST
تلفن: داخلی ۲۷۲۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
یاسر نیک سیما
سمت:
مترجم نشریه IJEST
تلفن: داخلی ۲۷۲۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
بهدیس طهرانی
سمت: کارشناس امور پژوهشی

تلفن: داخلی ۲۶۴۷- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
سحر مطواعی
سمت: کارشناس امور پژوهشی

تلفن: داخلی ۲۶۴۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
فاطمه اکبری
سمت: کارشناس امور پژوهشی (وب سایت و سایت کامپیوتر)

تلفن: داخلی ۲۶۰۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
سعید آریایی نژاد
سمت: مسئول دبیرخانه

تلفن: داخلی ۲۷۲۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
فائزه امتیازجو
سمت: کارشناس امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۴۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
رامین غفارنژاد
سمت: کارشناس امور آموزش (دکتری)

تلفن: داخلی ۲۶۳۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
رضا کمرئی
سمت: کارشناس امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۳۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
علیرضا جعفری
سمت: کارشناس امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۴۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
 
 
سعید دهقانی
سمت: کارشناس امور دانشجویی

تلفن: داخلی ۲۶۳۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
محمدحسین ممجد
سمت: مسئول آزمایشگاه

تلفن: ۴۴۸۶۵۳۱۰
الهام دولتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه

تلفن: ۴۴۸۶۵۳۴۵
نقی معزی
سمت: بایگان

تلفن: داخلی ۲۶۰۱- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
هادی فیروزی
سمت: متصدی امور دفتری

تلفن: داخلی ۲۷۲۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱
جواد قاسمی آذر
سمت: متصدی امور دفتری

تلفن:
حسین قنبری
سمت: مسئول کنترل کلاسها

تلفن: ۲۲۲۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱