کارکنان

 

 

حسین شبانخو
سمت: مسئول دفتر ریاست
تلفن: داخلی ۲۷۵۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

بابک دادرس
سمت: رئیس اداره آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۳- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

غزاله شرفی
سمت: رئیس اداره آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۲۳- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

همت غفاری
سمت: رئیس امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: داخلی ۲۶۲۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

 

فرید حقیقت
سمت: مسئول امور آموزش

تلفن: داخلی ۲۶۳۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

محسن فرشته گنزق
سمت: مسئول امور دانشجویی و فرهنگی
تلفن: داخلی ۲۶۴۱- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

 

ثمره میرکیا
سمت: مدیر داخلی نشریه IJEST
تلفن: داخلی ۲۷۲۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

یاسر نیک سیما
سمت: مترجم نشریه IJEST
تلفن: داخلی ۲۷۲۹- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

بهدیس طهرانی
سمت: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۴۷- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سحر مطواعی
سمت: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۴۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱


زهرا عبدالهی
سمت: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۲۷- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

الهه پورصادق
سمت: کارشناس امور پژوهشی
تلفن: داخلی ۲۶۱۶- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

 

فاطمه اکبری
سمت: کارشناس امور پژوهشی (وب سایت و سایت کامپیوتر)
تلفن: داخلی ۲۶۰۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سعید آریایی نژاد
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: داخلی ۲۷۲۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

فائزه امتیازجو
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

رامین غفارنژاد
سمت: کارشناس امور آموزش (دکتری)
تلفن: داخلی ۲۶۳۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

رضا کمرئی
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۳۸- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

علیرضا جعفری
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۴۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 
 

 

مهدی قربانی
سمت: کارشناس امور آموزش
تلفن: داخلی ۲۶۱۵- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

سعید دهقانی
سمت: کارشناس امور دانشجویی
تلفن: داخلی ۲۶۳۰- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

محمدحسین ممجد
سمت: مسئول آزمایشگاه
تلفن: ۴۴۸۶۵۳۱۰

 

الهام دولتی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
تلفن: ۴۴۸۶۵۳۴۵

 

نقی معزی
سمت: بایگان
تلفن: داخلی ۲۶۰۱- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

احمد احمدپور
سمت: بایگان
تلفن: داخلی ۲۶۰۱- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

هادی فیروزی
سمت: متصدی امور دفتری
تلفن: داخلی ۲۷۲۴- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱

 

حسین قنبری
سمت: مسئول کنترل کلاسها
تلفن: داخلی ۲۲۲۲- ۴۴۸۶۱۷۰۹ و ۴۴۸۶۷۱۷۰ و ۴۴۸۶۷۱۷۱