گروههای آموزشی

 

گروه های آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
 
GIS

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر حسین آقامحمدی

:
پست الکترونیک: hossein.aghamohammadi@gmail.com

 

دکتری:

۱. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی - سامانه اطلاعات جغرافیایی

کارشناسی ارشد:

۱. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات محیطی

۲. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات آب و خاک

۳. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری و روستایی

۴. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره ای

 


 

جنگل، مرتع و آبخیزداری

(کارشناسی ارشد و دکتری)

مدیر گروه:

دکتر هادی کیادلیری


پست الکترونیک: h-kiadaliri@srbiau.ac.ir

 

شامل گروه های:

۱. علوم و مهندسی آبخیزداری - آب (دکتری)

۲. علوم و مهندسی آبخیزداری - زمین (دکتری)

۳. علوم و مهندسی مرتع (دکتری)

۴. علوم زیستی جنگل (کارشناسی ارشد و دکتری)

۵. علوم و مهندسی جنگل (کارشناسی ارشد و دکتری)

۶. مدیریت جنگل (کارشناسی ارشد و دکتری)

۷. مهندسی آبخیزداری (کارشناسی ارشد)

۸. مهندسی مرتعداری (کارشناسی ارشد)


 

علوم دریایی

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر مجتبی عظام


پست الکترونیک: ezam@srbiau.ac.ir

 

شامل گروه های:

۱. فیزیک دریا

۲. بیولوژی دریا

۳. شیمی دریا


 

علوم محیط زیست

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر نعمت اله خراسانی


پست الکترونیک: khorasan@ut.ac.ir

 

شامل گروه های:

۱. آلودگی محیط زیست

۲. ارزیابی و آمایش سرزمین

۳. تنوع زیستی

۴. زمین شناسی زیست محیطی


 

علوم و صنایع چوب و کاغذ و شیلات

(کارشناسی ارشد و دکتری)

سرپرست گروه:

دکتر مهدی شمسایی مهرجان


پست الکترونیک: drshamsaie@gmail.com

 

دکتری:

۱. بیولوژی و آناتومی چوب

۲. تکثیر و پرورش آبزیان

۳. حفاظت و اصلاح چوب

۴. صنایع خمیر و کاغذ

۵. علوم و صنایع چوب

۶. فرآورده های چندسازه چوب

کارشناسی ارشد:

۱. صنایع چوب

۲. علوم و مهندسی شیلات - تکثیر و پرورش آبزیان

۳. علوم و مهندسی شیلات - فرآورده محصولات شیلاتی

۴. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - صنایع سلولزی


 

مدیریت محیط زیست

(کارشناسی ارشد و دکتری)

- مدیر گروه:

دکتر زهرا عابدی


پست الکترونیک: abedi2015@yahoo.com

 

دکتری:

۱. مدیریت محیط زیست

۲. مدیریت محیط زیست - اقتصاد محیط زیست

۳. مدیریت محیط زیست- حقوق محیط زیست

۴. مدیریت HSE


 

مهندسی محیط زیست

(کارشناسی ارشد و دکتری)

 

مدیر گروه:

دکتر نبی اله منصوری


پست الکترونیک: nmansourin@gmail.com

 

شامل گروه های:

۱. آلودگی هوا

۲. آب و فاضلاب

۳. منابع آب

۴. مهندسی طراحی محیط زیست