برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست

 


احتراماً از کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست تقاضا می شود پروپوزال خود را قبل از طرح در جلسه گروه به اعضا محترم گروه ارسال دارند.

 

۱. دکتر ارجمندی hrezaarjmandi@gmail.com
2. دکتر بابایی farzam.babaie@gmail.com
3. دکتر تقوی taghavi_lobat@yahoo.com
4. دکتر توتونچیان solmaztoutounchian@yahoo.com
5. دکتر قدوسی jamal_go@yahoo.com
6. دکتر کریم زادگان Drkarimzadegan@gmail.com
7. دکتر لاهیجانیان lahijanian@hotmail.com
8. دکتر محمدی ali.mohammadi1964@gmail.com
9. دکتر منصوری nmansourin@gmail.com