دکتری


دروس دوره دکتری حقوق محیط زیست

دروس عمومی مشترک دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

مدیریت و برنامه ریزی (برای دانشجویان غیرمحیط زیست)

2

34

2

آلودگی های زیست محیطی (برای دانشجویان غیرمحیط زیست)

2

34

3

روش تحقیق

2

34

جمع

6

-

 
دروس پایه (کمبود) دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

کلیات و مبانی حقوق (برای دانشجویان غیر حقوق محیط زیست)

2

34

2

تحلیل اصول حقوق محیط زیست

2

34

3

حقوق داخلی محیط زیست (برای دانشجویان غیرمحیط زیست)

2

34

4

حقوق بین الملل محیط زیست (برای دانشجویان غیرمحیط زیست)

2

34

5

آشنایی با فرهنگ حقوق محیط زیست

2

34

جمع

10

-


دروس اصلی دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

حقوق آلودگی

2

34

2

حقوق منابع طبیعی (تنوع زیستی)

2

34

3

حقوق تطبیقی محیط زیست

2

34

4

تحلیل معاهدات زیست محیطی

2

34

5

مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارات زیست محیطی

2

34

جمع

8

-


دروس تخصصی الزامی دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

طرح دعاوی و دفاعیات در حقوق محیط زیست

2

34

2

حفاظت محیط زیست در آراء دادگاه ها و رویه های قضایی

2

34

3

آشنایی عملی با نحوه دادرسی و دعاوی زیست محیطی در دادگاه ها*

2

25

جمع

6

-

* این درس به صورت واحد عملی و شرکت در دادگاه ها می باشد.


دروس تخصصی اختیاری دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

حفاظت محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

2

34

2

ابزارهای حقوقی چالش های زیست محیطی منطقه ای و بین المللی

2

34

3

تفسیر قواعد پیشگیرانه زیست محیطی

2

34

4

مفاهیم توسعه پایدار در حقوق محیط زیست

2

34

5

حقوق انرژی و صنعت

2

34

6

حقوق شهری و شهروندی در محیط زیست

2

34

7

سمینار حقوق محیط زیست

2

34

8

موضوعات ویژه

2

34