دکتری

 

دروس دوره دکتری حقوق محیط زیست

 

دروس عمومی مشترک دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

مدیریت و برنامه ریزی (برای دانشجویان غیر محیط زیست)

۲

۳۴

۲

آلودگی‌های زیست محیطی (برای دانشجویان غیر محیط زیست)

۲

۳۴

۳

روش تحقیق

۲

۳۴

جمع

۶

-


دروس پایه (کمبود) دکتری حقوق محیط زیست

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

کلیات و مبانی حقوق (برای دانشجویان غیر حقوق محیط زیست)

۲

۳۴

۲

تحلیل اصول حقوق محیط زیست

۲

۳۴

۳

حقوق داخلی محیط زیست (برای دانشجویان غیر محیط زیست)

۲

۳۴

۴

حقوق بین الملل محیط زیست (برای دانشجویان غیر محیط زیست)

۲

۳۴

۵

آشنایی با فرهنگ حقوق محیط زیست

۲

۳۴

جمع

۱۰

-

 

 

 

دروس اصلی دکتری حقوق محیط زیست

 

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

حقوق آلودگی

۲

۳۴

۲

حقوق منابع طبیعی (تنوع زیستی)

۲

۳۴

۳

حقوق تطبیقی محیط زیست

۲

۳۴

۴

تحلیل معاهدات زیست محیطی

۲

۳۴

۵

مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارات زیست محیطی

۲

۳۴

جمع

۸

-

 

 

 

دروس تخصصی الزامی دکتری حقوق محیط زیست

 

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

طرح دعاوی و دفاعیات در حقوق محیط زیست

۲

۳۴

۲

حفاظت محیط زیست در آرا دادگاه‌ها و رویه‌های قضایی

۲

۳۴

۳

آشنایی عملی با نحوه دادرسی و دعاوی زیست محیطی در دادگاه‌ها *

۲

۲۵

جمع

۶

-

* این درس به صورت واحد عملی و شرکت در دادگاه‌ها می‌باشد.

 

 

 

دروس تخصصی اختیاری دکتری حقوق محیط زیست

 

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

حفاظت محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

۲

۳۴

۲

ابزارهای حقوقی چالش‌های زیست محیطی منطقه‌ای و بین المللی

۲

۳۴

۳

تفسیر قواعد پیشگیرانه زیست محیطی

۲

۳۴

۴

مفاهیم توسعه پایدار در حقوق محیط زیست

۲

۳۴

۵

حقوق انرژی و صنعت

۲

۳۴

۶

حقوق شهری و شهروندی در محیط زیست

۲

۳۴

۷

سمینار حقوق محیط زیست

۲

۳۴

۸

موضوعات ویژه

۲

۳۴