کارشناسی ارشد


دروس دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

دروس پیشنیاز  

الزامی برای دانشجویان غیرحقوق

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی حقوق

2

2

آیین دادرسی

2

3

حقوق مدنی

2

4

حقوق بین الملل عمومی

2

الزامی برای دانشجویان غیر محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

شناخت محیط زیست

2

2

آلودگی های محیط زیست

2

3

تخریب محیط زیست

2

کلیه دانشجویان

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روش تحقیق

2

در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی کامپیوتر

3

2

وصایای امام

1 دروس اصلی - اجباری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

کلیات حقوق محیط زیست

2

32

2

حقوق اداری

2

32

3

حقوق حفاظت از آبها

2

32

4

حقوق حفاظت از پوشش گیاهی

2

32

5

حقوق حفاظت از جانوران

2

32

6

حقوق حفاظت از هوا

1

16

7

حقوق انرژی و صنعت

1

16

8

سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست

2

32

9

سازمانهای بین المللی حفاظت از محیط زیست

2

32

10

ضمانت های حقوقی حفاظت از محیط زیست

2

32

11

مسئولیت بین المللی ناشی از خسارتهای زیست محیطی

2

32

12

متون حقوقی به زبان خارجی

3

48

13

سمینار

1

16

14

رساله

6

96

جمع کل واحدهای اصلی اجباری

30

 

 

دروس اختیاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

1

حقوق بشر و محیط زیست

1

16

2

حقوق شهری و روستایی

1

16

3

تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست

1

16

4

توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

1

16

5

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی

2

32

6

حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی کشورها

2

32

7

حفاظت از محیط زیست در رویه بین المللی

2

32


دانشجویان 2 واحد از دروس فوق را انتخاب و می گذرانند.