کارشناسی ارشد

 

دروس دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

 

دروس پیش نیاز

الزامی برای دانشجویان غیرحقوق

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

مبانی حقوق

۲

۲

آیین دادرسی

۲

۳

حقوق مدنی

۲

۴

حقوق بین الملل عمومی

۲

الزامی برای دانشجویان غیر محیط زیست

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

شناخت محیط زیست

۲

۲

آلودگی‌های محیط زیست

۲

۳

تخریب محیط زیست

۲

کلیه دانشجویان

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

روش تحقیق

۲

در صورت نگذراندن در دوره کارشناسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

۱

مبانی کامپیوتر

۳

۲

وصایای امام

۱دروس اصلی - اجباری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

کلیات حقوق محیط زیست

۲

۳۲

۲

حقوق اداری

۲

۳۲

۳

حقوق حفاظت از آب‌ها

۲

۳۲

۴

حقوق حفاظت از پوشش گیاهی

۲

۳۲

۵

حقوق حفاظت از جانوران

۲

۳۲

۶

حقوق حفاظت از هوا

۱

۱۶

۷

حقوق انرژی و صنعت

۱

۱۶

۸

سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست

۲

۳۲

۹

سازمانهای بین المللی حفاظت از محیط زیست

۲

۳۲

۱۰

ضمانت‌های حقوقی حفاظت از محیط زیست

۲

۳۲

۱۱

مسئولیت بین المللی ناشی از خسارتهای زیست محیطی

۲

۳۲

۱۲

متون حقوقی به زبان خارجی

۳

۴۸

۱۳

سمینار

۱

۱۶

۱۴

رساله

۶

۹۶

جمع کل واحدهای اصلی اجباری

۳۰

 

 

دروس اختیاری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

ساعت

۱

حقوق بشر و محیط زیست

۱

۱۶

۲

حقوق شهری و روستایی

۱

۱۶

۳

تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست

۱

۱۶

۴

توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست

۱

۱۶

۵

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی

۲

۳۲

۶

حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی کشورها

۲

۳۲

۷

حفاظت از محیط زیست در رویه بین المللی

۲

۳۲


دانشجویان ۲ واحد از دروس فوق را انتخاب و می‌گذرانند.