دکتری


ضرایب دروس دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست

دروس امتحانی

ضریب

زبان تخصصی انگلیسی

2

مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

2

حقوق بین الملل محیط زیست

3

حقوق داخلی محیط زیست

3

شناخت محیط زیست

1


 

منابع دکتری مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست


1.      حقوق داخلی محیط­زیست

-         مجموعه قوانین و مقررات محیط­زیست، ناشر: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1383، جلد 1

-         قانون مجازات اسلامی، از مجموعه قوانین کیفری، ناشر: انتشارات مجد و گنج دانش، 1392

-         قانون آئین دادرسی مدنی، از مجموعه قوانین حقوقی، ناشر: انتشارات مجد و گنج دانش، 1392

-         مباحث درسی حقوق داخلی محیط زیست، فرهاد دبیری، 1391

-         مباحث درسی مسئولیت مدنی، منصور پورنوری، 1391


2.      حقوق بین الملل محیط­زیست

-         حقوق بین­الملل عمومی (بخش سوم حفاظت بین­المللی محیط­زیست)، نویسنده: پاتریک دییه و آلن پله، ترجمه: محمدحسن حبیبی، ناشر: انتشارات اطلاعات، 1382

-         حقوق محیط زیست، ترجمه: محمدحسن حبیبی، ناشر: دانشگاه تهران، 1386، جلد 1 و 2 و 3

-         حقوق دریاها، نویسنده: منصور پورنوری، مرکز ملی اقیانوس شناسی، 1385، جلد 1 و 2

-         حقوق بین الملل دریاها، نویسنده: منصور پورنوری، مرکز ملی اقیانوس شناسی، 1383

-         حقوق بین الملل محیط­زیست، نویسنده: عباس پورهاشمی، ناشر: نشر دادگستر، 1392


3.      زبان خارجه (انگلیسی)

 

International law dictionary -

انتشارات گنج دانش ,Law texts, 2012 -

 سایتهای کنوانسیون های زیست محیطی ,Environmental Conventions text  -

The law of the sea convention, IMO website, 1982 -

 

4.     شناخت محیط­زیست

- اکولوژی، نویسنده: اردکانی، ناشر: دانشگاه تهران، 1383