در حال تحصیل

 

اسامی دانشجویان در حال تحصیل دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به مقطع جاری

وضعیت تحصیلی

۱

مسعود کرمزاده

۱۳۹۱

در حال تحصیل

۲

محمدحسین پرکره

۱۳۹۲

در حال تحصیل

۳

سید محمد مجابی

۱۳۹۲

در حال تحصیل

۴

سارا نقشبندی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۵

حمید رحمتی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۶

مریم احمدی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۷

مهدی بهروش

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۸

حمید پورفلاح بازکیائی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۹

حسین ربانی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۰

حسن زارع سلمانی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۱

علی زارعی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۲

مرتضی سبزیان

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۳

امیرحجت عباسی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۴

ناصر فرشاد

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۵

مهرناز مرزی نوحدانی

۱۳۹۳

در حال تحصیل

۱۶

اکبر دهقانی

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۱۷

مجتبی سبحانی نیا

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۱۸

میراحد سیدی صاحباری

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۱۹

نیلوفر صادقی

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۲۰

فرهاد قلی نژاد میرعباسی

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۲۱

حشمت الله کوثری

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۲۲

سید کاظم ملکوتی شیجانی

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۲۳

مسعود منصور

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۲۴

آرش نیک فرجام ساوجبلاغی

۱۳۹۴

در حال تحصیل

۲۵ ژاله انصاری ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۲۶ محمدتقی حاجی پاشا ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۲۷ فلورا حیدری ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۲۸ محمد داودی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۲۹ کیمیا درت التاج ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۰ امید رهنما ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۱ میرحسین ریاضی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۲ محمد زاهدنیا ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۳ سارا زیادخانی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۴ الهه سلیمانی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۵ علیرضا غضنفری ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۶ محمدعلی قاسمی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۷ انوشیران کریمی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۸ جعفر محمدنژاد ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۳۹ زهرا موسوی ۱۳۹۵ در حال تحصیل
۴۰ علی صالح پور ۱۳۹۵ در حال تحصیل