دکتری

 

فهرست عناوین پایان نامه های دکتری حقوق محیط زیست

ردیف

تاریخ تصویب در
شورای دانشکده

عنوان پایان نامه

دانشجو

۱

۸۸/۰۲/۳۱

بررسی چالش ها و پیامدهای حقوقی ناشی از گرمایش زمین بر امنیت جهانی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

بهنوش خوش منش

۲

۸۸/۰۲/۳۱

بررسی تاثیرات متقابل حقوق مخاصمانه مسلحانه و حقوق محیط زیست به منظور ارائه الگو و چارچوب حقوقی نوین حفاظت از محیط زیست در شرایط جنگ

بیتا آزادبخت

۳

۸۸/۰۳/۲۷

تعیین حدود مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات زیست محیطی فرامرزی با هدف شکل گیری توافق منطقه ای در غرب آسیا

رکسانا طورانی

۴

۸۹/۰۱/۲۶

تحلیل حقوقی اصول دستورکار ۲۱ به منظور تدوین الگوی محلی توسعه پایدار جزیره قشم

ساناز مسعودی

۵

۸۹/۰۷/۰۱

تحلیل حقوقی و کاربردی نظام ارزیابی زیست محیطی راهبردی به منظور اجرایی کردن آن در سیاست ها و برنامه های توسعه کشور

سعید فردوسی

۶

۸۹/۱۲/۱۹

حکمرانی مطلوب از منظر حق بر توسعه

زهرا طلیعه علیا

۷

۸۹/۱۲/۱۹

الزامات و مسئولیت دولت ها در قبال استفاده صلح امیز از تکنولوژی هسته ای در حقوق بین الملل محیط ز یست

حسین برزویی

۸

۹۰/۰۱/۲۵

نقش بازیگران بین المللی در توسعه حقوق محیط زیست و تحول آن در آینده

مریم موسوی

۹

۹۰/۰۴/۲۳

تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی به عنوان جرایم بین المللی

مریم جام بزرگ

۱۰

۹۰/۰۸/۲۶

تحلیل اصول و قواعد حقوقی ناظر بر معاهدات زیست محیطی و انرژی به منظور تدوین الگوی معاهده جامع بین المللی برای حقوق انرژی

بهاره ارغند

۱۱

۹۰/۰۹/۲۴

تدوین الگوی مطالبه خسارت زیست محیطی از جنگ بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل
جنگ عراق علیه ایران

علی فقیه حبیبی

۱۲

۹۰/۱۱/۱۳

بررسی تاثیرات توسعه سیاسی و حقوق شهروندی در تحول حقوق محیط زیست

مجتبی توحیدی

۱۳

۹۱/۰۳/۲۵

تدوین الگوهای حقوقی حفظ تنوع زیستی براساس قواعد تاثیرپذیری مقررات ملی از حقوق بین الملل محیط زیست

مهوش همایونی

۱۴

۹۱/۰۵/۰۵

تدوین الگوی حقوقی حل تعارض بین معیارهای WTO و الزامات حفاظت از منابع طبیعی در کشورهای عضو اکو

شیما شهبازی

۱۵

۹۱/۰۵/۰۵

اثبات و تبیین مسئولیت جمعی برای جبران خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست

فرناز اشرفی

۱۶

۹۱/۰۵/۰۵

تدوین شاخص های حقوقی تشخیص ذینفع در دعاوی زیست محیطی با تکیه بر مفهوم حق به محیط زیست

محمدعلی رضایی

۱۷

۹۱/۰۷/۲۳

بررسی ظرفیت ها و موانع حقوقی عضویت و تحقق الزامات کنوانسیون آرهوس در ایران و ارایه راهکارهای امکان پذیری عضویت در آن

شرفعلی جلولی

۱۸

۹۱/۰۸/۰۷

تدوین الگوی حقوقی مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری در کلان شهرها
(مطالعه موردی: کلان شهر تهران)

الهه پورکریمی

۱۹

۹۱/۱۰/۱۷

تحلیل نظام مشاع دریای خزر در زمینه حفاظت محیط زیست ناشی از تعهدات قراردادی کشورهای ساحلی

سید امین نجات

۲۰

۹۱

بررسی رژیم حقوقی اجرام فضایی و تعیین مسئولیت دولت ها در قبال خسارت ناشی از آنها بر محیط زیست

شبنم فریبرزی

۲۱

۹۲/۰۲/۰۱

تعیین ابعاد و قلمرو خسارات ناشی از آلودگی های زیست محیطی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست و نحوه جبران آن

یلدا خلعتبری

۲۲

۹۲/۰۲/۰۱

تحلیل آراء و رویه های قضائی بین المللی در حل مناقشات زیست محیطی و تاثیر آن بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

سحر زارعی

۲۳

۹۲/۰۲/۰۱

بررسی الزامات و چالش های دولت های منطقه خاورمیانه در مقابله با پدیده ریزگردها به منظور تدوین چهارچوب معاهده منطقه ای

مهرزاد جمشیدی

۲۴

۹۲/۰۳/۲۶

رهیافتی بر نحوه اجرای کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر، الزامات و ملحقات آن در پرتو وضعیت حقوقی دریای خزر

علیرضا نقی زاده

۲۵

۹۲/۰۴/۳۰

بررسی چالشهای حقوقی - زیست محیطی قوانین حاکم بر جنگلها و مراتع به منظور ارائه چهارچوب حقوقی منسجم

مصطفی نوری

۲۶

۹۲/۱۲/۱۵

ابزارهای حقوقی حل و فصل چالش های ژئوپلیتیک - محیط زیستی خلیج فارس و دریای عمان

سونا قاسمی

۲۷

۹۲/۱۲/۱۵

تدوین الگوی حقوقی حفظ کیفیت منابع آب زیرزمینی ایران مبتنی بر توسعه پایدار

محمدرضا محمدی

۲۸

۹۲/۱۲/۱۵

تحلیل نظام حقوقی مسئولیت دولتها جهت پیشگیری و جبران خسارات ناشی از تغییرات اقلیم

مونا دوانلو

۲۹

۹۲/۱۲/۱۵

تدوین سیاست ها و راهبردهای ارتقاء حقوق شهروندی در راستای توسعه پایدار ایران

احمد تواهن

۳۰

۹۳/۰۱/۲۸

تدوین چهارچوب حقوقی استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب در ایران - استان اصفهان

کیومرث کلانتری

۳۱

۹۳/۰۱/۲۸

نظام حقوقی آلودگیهای زیست محیطی ناظر بر حقوق هوا و فضا

مهتاب اژدری مقدم

۳۲

۹۳/۰۱/۲۸

تدوین نظام جامع حقوقی مدیریتی ناظر بر تولید و مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی

محمد مبینی فر

۳۳

۹۳/۰۱/۲۸

تدوین مسئولیت اجتماعی سازمانهای اثرگذار بر محیط زیست مبتنی بر طراحی نظام حقوقی کارآمد

حجت نظری

۳۴

۹۳/۰۱/۲۸

دیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی

سبحان طیبی

۳۵

۹۳/۰۷/۱۰

تحلیل ابعاد حقوقی خسارات زیست محیطی ناشی از تخریب منابع طبیعی کشور به منظور تدوین نحوه مطالبه و جبران خسارات وارده

علی مسعودی

۳۶

۹۳/۱۰/۱۸

تحلیل تاثیرات متقابل حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت فکری در عرصه منابع ژنتیک کشاورزی و ارایه رهیافتی به منظور ایجاد یک نظام حقوقی همسو با دو حوزه

فاطمه علیزاده

۳۷

۹۳/۱۰/۱۸

تدوین معیارهای ملی حقوقی مناطق حفاظت شده مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل محیط زیست

عاطفه مهدی

۳۸

۹۳/۱۰/۱۸

تأمین امنیت زیست محیطی دریای خزر در مقابل آلودگی های نفتی از منظر حقوق بین الملل محیط زیست

غلامرضا هاشمی

۳۹

۹۳/۱۲/۰۷

تدوین الگوی ملی توسعه پایدار در مناطق عشایری کشور با توجه به قواعد حقوقی

محمد پاکراه

۴۰

۹۳/۱۲/۰۷

تدوین چارچوب حقوقی رویکرد اکوسیستمی در برنامه های مدیریت محیط زیست
(تالاب انزلی)

امیر عبدوس

۴۱

۹۴/۰۱/۲۷

ارائه الگوی تدوین سیاسیت های کلی و راهبردی محیط زیست جهت دستیابی به قوانین برنامه ای زیست محیطی با رویکرد توسعه پایدار

محمد مجابی

۴۲

۹۴/۰۴/۱۱

بررسی الزامات و چارچوب حقوقی مدیریت یکپارچه سواحل در خلیج فارس به منظور ارائه الگوی حقوقی مناسب

روناک جلالی

۴۳

۹۴/۰۷/۲۳

تدوین معیارهای اکوتوریسم در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست به منظور حفاظت از میراث مشترک بشریت

نازنین بازغی

۴۴

۹۴/۰۷/۲۳

تعیین روش های حقوقی مواجهه با موارد عدم قطعیت علمی در اصل احتیاطی به منظور کاربردی کردن آن در حقوق محیط زیست

محمدجواد صالحی

۴۵

۹۴/۰۸/۲۸

ارائه چارچوب حقوقی نظام حق آبه در کشاورزی ایران با رویکرد توسعه پایدار

منصور محمدی دینانی

۴۶

۹۴/۱۲/۲۰

تدوین چارچوب حقوقی ملی مدیریت منابع زیستی در راستای اهداف توسعه پایدار با تاکید بر حفاظت از حیات وحش

مهدی بهروش

۴۷

۹۴/۱۲/۲۰

تدوین معیارهای حقوقی پوشش بیمه خسارت زیست محیطی در حوزه حیات وحش ایران

مدریک پیرصاحب

۴۸

۹۴/۱۲/۲۰

تعیین ضمانت ها و الزامات حقوقی مقابله با آلودگی های دوربرد فرامرزی در کشورهای منطقه خاورمیانه در قالب مواقفت نامه منطقه ای

الهام حیدرزاده

۴۹

۱۴/‏۱۱/‏۹۵

تدوین چارچوب حقوقی - منطقه ای حفاظت محیط زیست رودخانه ارس - کورا

ابراهیم صفی زاده

۵۰

۲۸/‏۰۲/‏۹۶

چارچوب حقوقی همکاری مشترک دو کشور ایران و عراق در زمینه جلوگیری از آلودگی محیط زیست با تاکید بر اروندرود

داود خوشنویسان

۵۱

۹۵/۰۱/۲۶

تدوین قوانین ملی ایران بر اساس الزامات اجرایی معاهدات تغییرات اقلیم

فرزاد زندی

۵۲

 

تدوین الگوی حقوقی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق انرژی و محیط زیست ایران و اتحادیه اروپا

علی زارعی

۵۳ ۲۳/‏۰۲/‏۹۵ مطالعه تطبیقی حقوق حمایت از حیوانات در پنج کشور منتخب به منظور تدوین قوانین ملی حمایت از حیوانات در ایران محمدرضا صادقعلی
۵۴ ۲۷/‏۰۳/‏۹۵ تدوین معیارهای حقوقی الزامات زیست محیطی در سرمایه گذاری بین المللی معطوف به حل و فصل تعارضات میان الزامات زیست محیطی و تعهدات ناشی از حقوق سرمایه گذاری آیدا مخترع
۵۵ ۱۵/‏۰۷/‏۹۵ تحلیل بیمه خسارات زیست محیطی ناشی از آلودگی ها در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست به منظور ارائه طرح بیمه مسئولیت زیست محیطی در ایران ناهید صیرفیان
۵۶ ۲۰/‏۰۸/‏۹۵ تدوین الگوی اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اعظم پرنده مطلق
۵۷ ۱۴/‏۱۱/‏۹۵ بررسی نظام حقوقی بهره برداری از اعماق دریاها از منظر حقوق بین الملل به منظور ارائه چارچوب حقوقی زیست محیطی سمیه نقیبی
۵۸ ۱۴/‏۱۱/‏۹۵ چالش های حقوقی زیست محیطی ایجاد تاسیسات دریایی و جزایر مصنوعی با تاکید بر منطقه دریای عمان و خلیج فارس شهرزاد کاشف
۵۹ ۱۴/‏۱۱/‏۹۵ تدوین الگوی حقوقی توسعه پایدار در راستای حفاظت محیط زیست دریایی خلیج فارس از منظر دستور کار ۲۰۳۰ شیما نادری
۶۰ ۲۴/‏۰۱/‏۹۶ تحلیل آیین دادرسی دعاوی کیفری زیست محیطی در اتحادیه اروپا به منظور تدوین چارچوب حقوقی در ایران حسین نوروزی
۶۱ ۲۴/‏۰۱/‏۹۶ بررسی چالش های حقوقی اجرای قوانین و مقررات مدیریت پسماندهای صنعتی در کشور به منظور تدوین ضوابط و معیارهای قانونی مناسب آیدا آریاپارسا
۶۲ ۲۸/‏۰۲/‏۹۶ حقوق آب در اسلام و نحوه کاربرد آن در ایران علی اصغر صالحی مفرد
۶۳ ۲۸/‏۰۲/‏۹۶ بررسی رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مشترک در پرتو طرح ۲۰۰۸ کمیسیون حقوق بین الملل - سفره های آب زیرزمینی فرامرزی مشترک ایران و کشورهای همسایه سارا نقشبندی