نشریات داخلی • علوم و تکنولوژی محیط زیست

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری انجمن محیط زیست ایران

سردبیر: پروین نصیری

تاریخ تصویب: فروردین 1383
 • انسان و محیط زیست

درجه علمی: علمی ترویجی

صاحب امتیاز: انجمن متخصصان محیط زیست ایران

سردبیر: منصور غیاث الدین

تاریخ تصویب: مهر 1380 • پژوهشهای حقوق تطبیقی (مدرس سابق)

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس

سردبیر: محمد عیسائی تفرشی

تاریخ تصویب: خرداد 1380 

 • پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق)

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

سردبیر: منصور جباری

تاریخ تصویب: آذر 1385 

 • تحقیقات حقوقی

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر:

تاریخ تصویب: تیر 1386 

 • حقوق (حقوق و علوم سیاسی سابق)

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه تهران

سردبیر: محمدحسن صادقی مقدم

تاریخ تصویب: اسفند 1384 

 • حقوق تطبیقی

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه مفید

سردبیر: ربیعا اسکینی

تاریخ تصویب: بهمن 1379 

 • علوم محیطی 

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر: مسعود شیدایی

تاریخ تصویب: مهر 1385 

 • محیط شناسی

درجه علمی: علمی پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

سردبیر: علی ترابیان

تاریخ تصویب: بهمن 1379 

 • پژوهشهای حقوقی

درجه علمی: علمی ترویجی

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

سردبیر: قاسم زمانی

تاریخ تصویب: مرداد 1384
 • مجله حقوقی بین المللی 

درجه علمی: علمی ترویجی

صاحب امتیاز: دفتر آموزش و تحقیقات مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری

سردبیر: عباسعلی کدخدایی

تاریخ تصویب: خرداد 1376