دکتری

 

دانستنی های ضروری برای آگاهی دانشجویان 

«رشته حقوق محیط زیست»

دانشجویان مقطع دکترا

تعداد واحدهایی که دانشجویان حقوق محیط زیست در مقطع دکترا میگذرانند، بشرح زیر است:

الف- دروس عمومی مشترک

کلیه دانشجویان پذیرفته شده در دوره دکترای حقوق محیط زیست با توجه به رشته آن ها در کارشناسی ارشد، باید چند واحد درسی را از بین واحدهای زیر که توسط گروه ارایه می شود به عنوان دروس عمومی مشترک بگذرانند: 

-         روش تحقیق (2 واحد)   

-         آلودگی های زیست محیطی (2 واحد)

-         مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست (2 واحد)
    

ب دروس پایه (کمبود)

دانشجویان دوره دکترا که مدرک کارشناسی ارشد آنها حقوق محیط زیست نباشد، باید چند واحد درسی را از بین واحدهای زیر که توسط گروه ارایه می شود به عنوان دروس کمبود بگذرانند: 

-         کلیات و مبانی حقوق (2 واحد)

-         تحلیل اصول حقوق محیط زیست (2 واحد) 

-         حقوق داخلی محیط زیست (2 واحد) 

-         حقوق بین الملل محیط زیست (2 واحد)

-         آشنایی با فرهنگ حقوق محیط زیست (2 واحد)
  

ج دروس اصلی به میزان 10 واحد

دانشجویان پس از گذرانیدن دروس کمبود موظف به طی تمام دروس زیر می باشند:

-         حقوق آلودگی(2 واحد) 

-         حقوق منابع طبیعی(تنوع زیستی) (2 واحد) 

-         حقوق تطبیقی محیط زیست (2 واحد)  

-         تحلیل معاهدات زیست محیطی (2 واحد)

-         مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارات زیست محیطی (2 واحد)
  

د - دروس تخصصی الزامی به میزان 6 واحد

دانشجویان پس از گذرانیدن دروس اصلی موظف به طی تمام دروس زیر می باشند:

-         طرح دعاوی و دفاعیات در حقوق محیط زیست (2 واحد)  

-         حفاظت محیط زیست در آراء دادگاه ها و رویه های قضایی (2 واحد)

-         آشنایی عملی با نحوه دادرسی و دعاوی زیست محیطی در دادگاه ها (2 واحد)
  

ه دروس تخصصی اختیاری به میزان 6 واحد

دانشجویان پس از گذرانیدن دروس اصلی و تخصصی الزامی موظفند 6 واحد از بین دروس اختیاری زیر را که توسط گروه ارایه خواهد شد، بگذرانند:

-         حفاظت محیط زیست در مخاصمات مسلحانه (2 واحد)  

-         ابزارهای حقوقی حل چالش های زیست محیطی منطقه ای و بین المللی (2 واحد)

-         تفسیر قواعد پیشگیرانه زیست محیطی (2 واحد) 

-         مفاهیم توسعه پایدار در حقوق محیط زیست (2 واحد) 

-         حقوق انرژی و صنعت (2 واحد)  

-         حقوق شهری و شهروندی در محیط زیست (2 واحد) 

-         سمینار حقوق محیط زیست (2 واحد)

-         موضوعات ویژه (2 واحد)
   

ی رساله دکترا معادل 24 واحد

دانشجویان دکترای حقوق محیط زیست می توانند از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی نسبت به انتخاب موضوع و عنوان رساله خود اقدام نمایند. موضوع و محتوای رساله دکترای حقوق محیط زیست باید دارای ویژگی های زیر باشد:

1-    موضوع تحقیق در حوزه حقوق و محیط زیست باشد. 

2-    نتیجه تحقیق از حد بررسی، تحلیل و پژوهش فراتر رود و منجر به ارائه یک دستاورد مشخص از قبیل تدوین الگو و معیارهای حقوقی، چهارچوب یا پیش نویس قانون و امثال آن گردد. 

3-    تحقیق باید کاملا به روز بوده و منجر به نوآوری شود.  

4-    مقاله مستخرج از تحقیق، قابلیت چاپ در یک مجله معتبر علمی داخلی یا خارجی با درجه ISI (مورد قبول دانشکده) را داشته باشد.

دانشجویان دکترا پس از تحقیق و بررسی کافی در مورد موضوع رساله بویژه از آن جهت که قبلا در دانشگاه ها و سایر مراکز و مراجع علمی و پژوهشی کشور، موضوع مشابهی مورد تحقیق قرار نگرفته باشد، پیشنهاد خود را باید در قالب فرم هایی که توسط گروه تنظیم شده است، درج و پس از انتخاب اساتید راهنما و مشاور به گروه حقوق تسلیم نمایند.  
    
 

تعداد اساتید راهنما و مشاور در مقطع دکترا حداکثر دو استاد راهنما و دو استاد مشاور و حداقل یک استاد راهنما و یک استاد مشاور می باشد.

در صورت تصویب موضوع رساله در شورای گروه، دانشجو موظف است نسبت به تنظیم و تکمیل پروپوزال تحقیق در فرم های مخصوصی که توسط پژوهش دانشکده تدوین شده است، اقدام و به شورای گروه ارائه نماید. تصویب پروپوزال در این مرحله در شورای گروه منوط به حضور اساتید یا لااقل یکی از اساتید راهنما در جلسه شورا و دفاع از پروپوزال می باشد. پس از آن پیشنهاد تحقیق یا پروپوزال تصویب شده در گروه جهت طرح در شورای دانشکده (که هر یک ماه تشکیل می شود) طبق روال تعیین شده در اختیار مدیریت پژوهش دانشکده قرار خواهد گرفت. تصویب پروپوزال رساله های دکترا در شورای دانشکده موکول به بحث و بررسی در شورا و دفاع یکی از اساتید راهنما (ترجیحا استاد راهنمای اول) از پروپوزال می باشد.  
  

در صورت عدم حضور استاد راهنما در شورای دانشکده، پروپوزال دانشجو در شورا قابل طرح نبوده و رد خواهد گردید. 

طبق مقررات دانشکده فاصله زمانی بین تصویب موضوع تحقیق (پروپوزال) در شورای گروه / دانشکده و دفاع از رساله حداقل دو سال می باشد.  

دانشجویان دکترا حدود 6 ماه پس از تصویب پروپوزال تحقیق خود در شورای دانشکده و اتمام واحدهای درسی می توانند در امتحانات جامع کتبی و شفاهی که دو بار در سال (اردیبهشت و آبان ماه) برگزار می شود، شرکت نمایند.

  

دفاع از رساله دکترا منوط به تحقق شرایط زیر است:

1-    تصویب موضوع و پیشنهاد تحقیق در شورا حداقل دو سال قبل از زمان دفاع  

2-    موفقیت در امتحانات جامع کتبی و شفاهی، 6 ماه پس از تصویب پروپوزال

3-    موفقیت و کسب نمره قبولی در امتحان خاص زبان خارجی (ترجیحا انگلیسی) یا ارائه مدارک قبولی در آزمون تافل و آیلتس (TOEFL & IELTS ) 

4-    ارائه پذیرش مقاله مستخرج از رساله در یکی از مجلات علمی معتبر خارجی یا داخلی با درجه ISI که مورد قبول دانشکده باشد.