کارشناسی ارشد

  

دانستنی های ضروری برای آگاهی دانشجویان 

« رشته حقوق محیط زیست »

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

تعداد واحدهای درسی که دانشجویان حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد باید در طی دوره تحصیلی بگذرانند، بشرح زیر است:

 

الف دروس کمبود و پیش نیاز

 

1-    آن دسته از دانشجویانی که فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق هستند، باید واحدهایی را که از بین دروس زیر به عنوان دروس کمبود و یا پیش نیاز ارائه می شود، بگذرانند:

 

-         شناخت محیط زیست (2 واحد) 

-         آلودگی محیط زیست (2 واحد) 

-         تخریب محیط زیست (2 واحد)

-         روش تحقیق (2 واحد)

 

2-    آن دسته از دانشجویانی که فارغ التحصیل رشته های کارشناسی محیط زیست هستند باید واحدهایی را که از بین دروس زیر به عنوان دروس کمبود و یا پیش نیاز ارائه می شود، بگذرانند:

 

-         مبانی حقوق (2 واحد) 

-         حقوق مدنی (2 واحد)

-         حقوق بین الملل عمومی (2 واحد) 

-         آیین های دادرسی (2 واحد) 

-         روش تحقیق (2 واحد)

 

3-    دانشجویان فارغ التحصیل سایر رشته های کارشناسی ( غیر از حقوق محیط زیست ) باید واحدهایی را که از بین تمام دروس بندهای 1 و 2 مذکور ارائه می شود، بگذرانند.

 

4-    تمام دانشجویان پذیرفته شده که در دوره کارشناسی، دروس زیر را نگذرانیده اند، مکلف به طی این دروس در نیمسال اول تحصیلی هستند:

 

-         مبانی کامپیوتر (3 واحد) 

-         وصایای امام (1 واحد)ب دروس الزامی جمعا به میزان (24) واحد

 

دانشجویان پس از گذرانیدن دروس کمبود و پیش نیاز موظف به طی تمام دروس زیر می باشند:

 

-         کلیات حقوق محیط زیست (2 واحد) 

-         حقوق اداری (2 واحد) 

-         حقوق حفاظت از آبها (2 واحد) 

-         حقوق حفاظت از پوشش گیاهی (2 واحد) 

-         حقوق حفاظت از جانوران (2 واحد) 

-         حقوق حفاظت از هوا (1 واحد) 

-         حقوق انرژی و صنعت (1 واحد) 

-         سازمانهای داخلی مسئول حفاظت از محیط زیست (2 واحد) 

-         سازمانهای بین المللی حفاظت از محیط زیست (2 واحد) 

-         ضمانت های حقوقی حفاظت از محیط زیست (2 واحد) 

-         مسئولیت بین المللی ناشی از خسارتهای زیست محیطی (2 واحد)

-         متون حقوقی به زبان خارجی (3 واحد)

-         سمینار (1 واحد)

 

ج دروس اختیاری به میزان (2) واحد

 

دانشجویان پس از گذرانیدن دروس الزامی مکلفند کلا 2 واحد از بین دروس زیر را که توسط گروه ارائه می شود، به عنوان دروس اختیاری بگذرانند:

 

-         حقوق بشر و محیط زیست (1 واحد) 

-         حقوق شهری و روستایی (1 واحد) 

-         تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست (1 واحد) 

-         توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست (1 واحد) 

-         حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی (2 واحد) 

-         حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی کشورها (2 واحد) 

-         حفاظت از محیط زیست در رویه بین المللی (2 واحد)

 

د پایان نامه معادل (6) واحد

 

ه کل واحدهای درسی که دانشجویان کارشناسی ارشد غیر از دروس کمبود و پیش نیاز باید بگذرانند 32 واحد می باشد، که 6 واحد آن به پایان نامه اختصاص دارد.

 

·       توضیحات ضروری:

1.    توصیه می شود دانشجویان از اواسط ترم دوم و حداکثر تا پایان ترم دوم نسبت به انتخاب موضوع پایان نامه خود اقدام نمایند. موضوع پایان نامه باید در حوزه حقوق و محیط زیست باشد (حقوق به معنای عام و محیط زیست به معنای عام).

 

2-    دانشجویان پس از انتخاب عنوان پایان نامه می توانند یکی از اساتید مورد نظر خود را به عنوان استاد راهنما و استاد دیگری را به عنوان استاد مشاور انتخاب نمایند. در مواقعی که امکان انتخاب دو استاد وجود نداشته یا مشکل باشد، دانشجو می تواند فقط یک استاد راهنما انتخاب نماید ولی در این صورت باید به جای یک استاد داور، دو استاد داور در جلسه دفاع حضور یافته و اعلام نظر نمایند.

 

3-    دانشجو پس از تعیین موضوع پایان نامه خود و انتخاب اساتید مورد نظر، مراتب را در فرم های مخصوصی که توسط گروه ارائه می شود، درج و تحویل گروه خواهد داد. پیشنهاد تحقیق دانشجویان در گروه حقوق محیط زیست که معمولا در فاصله زمانی هر 15 روز تا یک ماه تشکیل می شود، مطرح و در صورتیکه موضوع تحقیق در جلسه گروه تصویب شود، دانشجو موظف است پروپوزال اصلی خود را در فرم های تنظیم شده توسط دانشکده که بر روی سایت پژوهش قرار دارد، تکمیل و در جلسه بعدی به تصویب برساند. پس از آن پروپوزال تصویب شده در گروه به ترتیبی که توسط پژوهش دانشکده تعیین شده است در جلسه شورای دانشکده مطرح و به تصویب خواهد رسید.

 

4-    طبق مقررات دانشکده فاصله زمانی بین تصویب پروپوزال در گروه و جلسه دفاع از پایان نامه نباید از یک سال کمتر باشد و در این فاصله دانشجو موظف است گزارش مراحل پیشرفت تحقیق خود را پس از تأیید گروه به مدیریت پژوهش دانشکده تحویل نماید.