نشریات فارسی


فهرست نشریات فارسی گروه مهندسی طراحی محیط زیست


  
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست    فصلنامه انسان و محیط زیست    فصلنامه پایداری، توسعه و محیط زیست  مقالات خود راجهت چاپ، به پست الکترونیک irsen1385@gmail.com ارسال فرمایید.
فرمت مقالات ارسالی همانند فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست می  باشد. 

هنر - هنر و معماری


ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
1. اثر - سازمان میراث فرهنگی دستی و گردشگری علمی- ترویجی تیر 92 مهناز اشرفی
2. پژوهش هنر - دانشگاه هنر اصفهان علمی- ترویجی بهار 90 مهدی حسینی
3. تئاتر - انجمن هنرهای نمایشی ایران علمی-  پژوهشی بهار 93 مصطفی مختاباد
4. جلوه هنر - دانشگاه الزهرا (س) علمی- ترویجی آبان 87 اشرف السادات موسوی لر
5. کیمیای هنر - پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر علمی- پژوهشی مهر 91 سید غلامرضا اسلامی
6. گلجام - انجمن علمی فرش ایران علمی - پژوهشی اسفند 83 حبیب اله آیت الهی
7. مطالعات تطبیقی هنر - دانشگاه هنر اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی- پژوهشی دی 89 مهدی حسینی
8. مطالعات هنر اسلامی - موسسه مطالعات هنر اسلامی علمی- پژوهشی آبان 87 مهناز شایسته فر
9. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی - دانشگاه هنر علمی- پژوهشی دی 89 محمد تقی آشوری
10. نامه هنرهای نمایشی و موسیقی - دانشگاه هنر علمی- پژوهشی مهر 89 سیدمصطفی مختاباد امرئی
11. نگره - دانشگاه شاهد علمی- پژوهشی اسفند 89 حبیب اله آیت الهی
12. هنرهای تجسمی (هنرهای زیبا سابق) - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی- پژوهشی دی 80 یعقوب آژند
13. هنرهای نمایشی و موسیقی (هنرهای زیبا سابق) - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی- پژوهشی دی 80 محمدباقر قهرمانی


معماری - هنر و معماری

ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
1. باغ نظر - خصوصی علمی- پژوهشی خرداد 88 احمد پور احمد
2. پژوهشهای معماری اسلامی - دانشگاه علم و صنعت با امتیاز قطب علمی اسلامی علمی- پژوهشی زمستان 92 عبدالحمید نقره کار
3. ساخت شهر - خصوصی علمی-  پژوهشی مهر 90 فرشاد نوریان
4. صفه - دانشگاه شهید بهشتی علمی- پژوهشی اسفند 84 محمود رازجویان
5.  مدیریت شهری - پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی علمی- پژوهشی اردیبهشت 89 محمدرضا بمانیان
6. مرمت و معماری ایران - دانشگاه هنر اصفهان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی - پژوهشی دی 89 اصغر محمدی مرادی
7. مسکن و محیط روستا - بنیاد نسکن انقلاب اسلامی علمی- پژوهشی اسفند 89 محسن سرتیپی پور
8. مطالعات شهر ایرانی - اسلامی- پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی- پژوهشی آبان 89 احمد پوراحمد
9. مطالعات شهری - دانشگاه کردستان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی- پژوهشی مهر 90 فرشاد نوریان
10. مطالعات معماری ایران - دانشگاه کاشان - با همکاری دانشگاه های دیگر علمی- پژوهشی مهر 90 غلامحسین معماریان
11. معماری و شهرسازی (هنرهای زیبا سابق) - پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران علمی- پژوهشی دی 80 اسفندیار زبردست
12. معماری و شهرسازی آرمان شهر - شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر علمی- پژوهشی دی 89 مصطفی بهزادفر
13. معماری و شهرسازی ایران - انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران علمی- پژوهشی دی 91 مصطفی بهزادفر
14. منظر - مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی منظر علمی- ترویجی مرداد 91 سیدامیر منصوری
15. نامه معماری و شهرسازی - دانشگاه هنر علمی- پژوهشی شهریور 89 ناصر برک پور
16. نقش جهان (مطالعات نظری و فناوری نوین در شهرسازی ایرانی و اسلامی) - دانشگاه تربیت مدرس علمی- پژوهشی مهر 90 محمدرضا پورجعفر
17. هویت شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی- پژوهشی اسفند 88 فرح حبیب
18.
International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning
دانشگاه علم و صنعت
علمی- پژوهشی فروردین 90 محسن فیضی

بر اساس مصوبه مورخ 83/3/9 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور تا زمانی که این کمیسیون رای جدید صادر نکرده است، اعتبار مصوب نشریات علیرغم تاریخ انقضاء باقی است. 

 
جغرافیا

ردیف نام نشریه اعتبار تاریخ تصویب سردبیر
1. آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان علمی- پژوهشی پاییز 90 جعفر میرکئولی
2. آمایش سرزمین- پردیس قم دانشگاه تهران علمی- پژوهشی اسفند90 محمد محمودی
3. آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر علمی-  پژوهشی بهمن 89 بیژن رحمانی
4. اقتصاد فضا و توسعه روستایی - دانشگاه خوارزمی علمی- پژوهشی مهر 91 حسن افراخته
5. اطلاعات جغرافیایی (سپهر سابق) - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح علمی- پژوهشی تابستان 93 مهدی مدیری
6. برنامه ریزی فضایی - دانشگاه اصفهان علمی - پژوهشی تیر 91 اصغر ضرابی
7. برنامه ریزی منطقه ای - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی- پژوهشی تیر 91 علی شکور
8. برنامه ریزی و آمایش فضا (مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس علمی- پژوهشی خرداد 80 محمدرضا حافظ نیا
9. برنامه ریزی و توسعه گردشگری - دانشگاه مازندران علمی- پژوهشی تیر 91 سعید راسخی
10. پژوهشنامه جغرافیای انتظامی - سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی علمی- پژوهشی فروردین 92 رحیم سرور
11. پژوهش و برنامه ریزی روستایی - دانشگاه فردوسی مشهد علمی- پژوهشی فروردین 91 علی اکبر عنابستانی
12. پژوهش و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی- پژوهشی آبان 90 مسعود تقوایی
13. پژوهش های اقلیم شناسی - پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی با همکاری انجمن سنجش از دور GIS ایران علمی- پژوهشی بهمن 88 علی اکبر متکان
14. پژوهش های جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی- پژوهشی مرداد 80 کرامت اله زیاری
15. پژوهش های جغرافیای طبیعی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران علمی- پژوهشی مرداد 80 قاسم عزیزی
16. پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران علمی- پژوهشی آبان 89 محمدرضا رضوانی
17. پژوهش های ژئومورفولوژی کمی - انجمن ژئومورفولوژی علمی- پژوهشی تیر 91 شهرام روستایی
18. پژوهش های فرسایش محیطی - دانشگاه هرمزگان با همکاری دانشگاه های دیگر علمی- پژوهشی اردیبهشت 90 احمد نوحه گر
19. تحقیقات جغرافیایی - خصوصی علمی- پژوهشی آذر 78 محمدرضا کاویانی
20. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - دانشگاه خوارزمی - با همکاری انجمن جغرافیایی ایران علمی- پژوهشی دی 89 پرویز ضیائیان فیروزآبادی
21. جغرافیا - انجمن جغرافیایی ایران علمی- پژوهشی خرداد 82 عباس سعیدی
22. جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - موسسه آموزش عالی بین المللی قشم علمی- پژوهشی اردیبهشت 91 محمد ولی شریعت پناهی
23. جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای - دانشگاه سیستان و بلوچستان علمی- پژوهشی تیر 91 عیسی ابراهیم زاده
24. جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز علمی- پژوهشی بهمن 88 علی محمد خورشیددوست
25. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی (پژوهشی سابق) - دانشگاه اصفهان علمی- پژوهشی خرداد 80 محمد حسین رامشت
26. جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن جغرافیای ایران علمی- پژوهشی آبان 83 حسنعلی غیور
27. جغرافیا و توسعه فضای سبز شهری - دانشگاه فردوسی مشهد علمی- پژوهشی پاییز 93 محمد رحیم رهنما
28. جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد علمی- پژوهشی اسفند 86 سعداله ولایتی
29. جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد- با همکاری دانشگاههای دیگر علمی- پژوهشی اسفند 90 سیدرضا حسین زاده
30. جغرافیای طبیعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان علمی- پژوهشی فروردین 93 محمد رضا ثروتی
31. ژئوپلتیک - انجمن ژئوپلتیک ایران علمی- پژوهشی مرداد 83 محمدرضا حافظ نیا
32. سنجش از دور و GIS ایران - انجمن سنجش از دور ایران علمی- پژوهشی بهمن 87 سیدجمال الدین خواجه الدین
33. فضای جغرافیایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر علمی- پژوهشی بهمن 88 علی محمد خورشید دوست
34. علوم و فنون مرزی - دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی علمی- ترویجی فروردین 91 محمداخباری
35. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک - دانشگاه تربیت معلم سبزوار با همکاری دانشگاه های دیگر