برنامه ترمیک

 

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست

نیمسال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

توضیحات

نوع درس

نظری

عملی

۱

کارگاه بیان تصویری

 

۴

 

کمبود (اجباری)

۲

آمار و روش تحقیق در طراحی محیط

۲

 

 

کمبود (اجباری)

۳

زبان تخصصی

۲

 

 

کمبود (اجباری)

۴

اصول و مبانی طراحی محیط زیست

۲

 

 

اصلی

۵

شناخت محیط طبیعی

۲

 

کسانی که در کارشناسی نگذرانده اند

کمبود

۶

کاربرد کامپیوتر در طراحی محیط

 

۲

 

اصلی

 

 

نیمسال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۷

گیاه شناسی و پوشش گیاهی

۲

 

 

اصلی

۸

کارگاه طراحی محیط زیست ۱

 

۳

اصول و مبانی طراحی محیط

اصلی

۹

باغ سازی در ایران

۲

 

 

اصلی

۱۰

تکنیک ها و طراحی محیط زیست

۲

 

اصول و مبانی طراحی محیط

اصلی

۱۱ تحلیل و ارزیابی مناظر ۲   اصول و مبانی
طراحی محیط
اصلی

۱۲

تفسیر عکسهای هوایی و ماهواره ای

۲

۱

 

کمبود (اجباری)

 

 

نیمسال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱۳

طراحی فضای سبز (طراحی کاشت)

۲

گیاه شناسی

اصلی

۱۴

کارگاه طراحی محیط زیست ۲

 

۳

کارگاه ۱

اصلی

۱۵

اثرات طرح های توسعه بر سیمای محیط

۲

 

اختیاری

۱۶

مرمت و بهسازی محیط

۲

اصول و مبانی

اصلی

۱۷

برنامه ریزی محیط زیست (آمایش سرزمین)

۲

اصول و تکنیک

اختیاری

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱۸

پایان نامه

 

۶

 

 


* دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست ملزم به گذراندن درس زبان تخصصی می باشند.
* دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در مقطع کاردانی و کارشناسی درس وصایای امام (ره) را نگذرانده اند ملزم به گذراندن این درس در مقطع کارشناسی ارشد می باشند. حذف درس مذکور منوط به ارائه ریزنمره معتبر دانشگاهی با همین عنوان درسی می باشد.
* سقف انتخاب واحد در مقطع کارشناسی ارشد حداقل ۸ و حداکثر ۱۴ واحد درسی می باشد و پایین تر از ۸ واحد دانشجو حذف ترم می گردد.
* دانشجویان این رشته ۳۲ واحد که شامل ۲۶ واحد درسی (بجز دروس کمبود) و ۶ واحد پایان نامه باید اخذ نمایند.

مدیر گروه تخصصی: دکتر سارا نهیبی
کارشناس مربوطه: آقای فرید حقیقت