جلسات گروه

 

برنامه برگزاری جلسات گروه مهندسی طراحی محیط زیست

سال ۱۳۹۶
 

ردیف مورخ روز
۱ ۲۷ فروردین ۹۶ یکشنبه
۲ ۲۴ ا ردیبهشت ۹۶ یکشنبه
۳ ۲۱ خرداد ۹۶ یکشنبه
۴ ۱۸ تیر ۹۶ یکشنبه
۵ ۱۹ شهریور ۹۶ یکشنبه
۶ ۱۹ مهر ۹۶ چهارشنبه
۷ ۵ آذر ۹۶ یکشنبه
۸ ۲۴ دی ۹۶ یکشنبه
۹ ۱۵ بهمن ۹۶ یکشنبه
۱۰ ۱۳ اسفند ۹۶ یکشنبه