جلسات گروه

 

برنامه برگزاری جلسات گروه مهندسی طراحی محیط زیست

سال ۱۳۹۶
 

ردیف مورخ روز
۱ ۲۷ فروردین ۹۶ یکشنبه
۲ ۲۴ ا ردیبهشت ۹۶ یکشنبه
۳ ۲۱ خرداد ۹۶ یکشنبه
۴ ۱۸ تیر ۹۶ یکشنبه
۵ ۲۲ مرداد ۹۶ یکشنبه
۶ ۲۶ شهریور ۹۶ یکشنبه
۷ ۲۳ مهر ۹۶ یکشنبه
۸ ۲۱ آبان ۹۶ یکشنبه
۹ ۲۶ آذر ۹۶ یکشنبه
۱۰ ۲۴ دی ۹۶ یکشنبه
۱۱ ۱۵ بهمن ۹۶ یکشنبه
۱۲ ۱۳ اسفند ۹۶ یکشنبه