اساتید حقوق دان


گروه حقوق محیط زیست (اساتید حقوق دان)

دکتر فرهاد دبیری (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
fara_dabiri@yahoo.com
  دکتر سیدعباس پورهاشمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
ahashemy@yahoo.com
   
دکتر داریوش کریمی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
dkarimi1@gmail.com    
  دکتر منصور پورنوری

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
pournouri@yahoo.com     
دکتر داوود هرمیداس باوند

مرتبه علمی: استاد همکار
پست الکترونیک:                                   
       
دکتر صادق زیباکلام مفرد

مرتبه علمی: استاد همکار   
پست الکترونیک:
zibaklam@ut.ac.ir            
دکتر یوسف مولایی

مرتبه علمی: استاد همکار        
پست الکترونیک:                                             
دکتر علی زارع
 
مرتبه علمی: استاد همکار
پست الکترونیک:                                            
دکتر محمدرضا پروین

مرتبه علمی: استاد همکار                                
پست الکترونیک:
    دکتر شیرین شیرازیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
shirazian.shirin@gmail.com