اساتید غیر حقوق دان


گروه حقوق محیط زیست (اساتید غیرحقوق دان)

        دکتر حمیدرضا غفارزاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
hamid.ghaffarzadeh@gmail.com
       دکتر مصطفی پناهی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
mpstudents.2020@gmail.com
   
     دکتر پروین فرشچی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
parvin.farshchi@gmail.com    
    دکتر لعبت تقوی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
taghavi_lobat@yahoo.com