اطلاعیه های گروه

 

ارائه سمینار مربوط به دانشجویان دکترا:

کلیه دانشجویانی که بیش از ۶ ماه از تاریخ تصویب پروپوزال آنها گذشته است و گزارش ۶ ماهه پیشرفت کار تز خود را ارائه نداده اند در تاریخ ۴ شنبه ۴ بهمن ماه ۹۶ ملزم به ارائه سمینار ۶ ماهه خود می باشند.

جهت تعیین وقت ارائه با گروه ارزیابی هماهنگ شود.

لازم به ذکر است که دانشجویان دکترا جهت دفاع ملزم به ارائه دو گزارش ۶ ماهه می باشند.

حضور اساتید راهنما و مشاور در زمان ارائه الزامی است.

 

رفع ایرادات مربوط به پروپوزال دانشجویان:

دانشجویان زیر جهت تحویل و رفع ایرادات پروپوزال خود هر چه سریعتر به گروه مراجعه فرمایند.

هرگونه عواقب مربوط به تاخیر در تصویب پروپوزال بر عهده دانشجو می باشد.

خانمها و آقایان (دکترا): حسین پور، سالاری، مطهری، ساعتلو، شفیعی

خانمها و آقایان (کارشناسی ارشد): ندافی، فرامرزی، نظام هاشمی، جلیلیان، هاشمی، فهرجی

 

 

قابل توجه دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد ارزیابی:

دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش لازم است که پروپوزال خود را حداقل یک هفته قبل از جلسه گروه به ایمیل اعضای گروه ارسال نمایند:
(حضور اساتید راهنما در جلسه دفاع از پروپوزال الزامی است)

۱. دکتر محمود شریعت mahmoud.shariat@yahoo.com
2. دکتر مسعود منوری monavarism@yahoo.com
3. دکتر فروغ فرساد (سرپرست گروه) forough.farsad@yahoo.com
4. دکتر مریم رباطی maryamrobati1984@gmail.com
5. دکتر راضیه رحیمی azadrahimi58@gmail.com
6. دکتر لعبت تقوی taghavi_lobat@yahoo.com
7. دکتر هانیه نیکومرام hani.nikoo@gmail.com
8. دکتر امین رضا نشاط neshat.aminreza@gmail.com
9. دکتر ایرج دانا tooraj_da@yahoo.com