جلسات گروه

 

برنامه برگزاری جلسات گروه ارزیابی و آمایش محیط زیست

سال ۱۳۹۶

(ساعت برگزاری جلسات روزهای یکشنبه ۱۳ الی ۱۵ و روزهای چهارشنبه و سه شنبه ۱۰ الی ۱۲)
 

فروردین چهارشنبه ۲۳ فروردین ۹۶
اردیبهشت یکشنبه ۳ اردیبهشت ۹۶
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۶
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۶
خرداد چهارشنبه ۱۰ خرداد ۹۶
سه شنبه ۳۰ خرداد ۹۶
تیر چهارشنبه ۱۴ تیر ۹۶
چهارشنبه ۲۸ تیر ۹۶
مرداد چهارشنبه ۴ مرداد ۹۶
شهریور چهارشنبه ۱ شهریور ۹۶
چهارشنبه ۱۵ شهریور ۹۶
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶
مهر یکشنبه ۲۳ مهر ۹۶
آبان یکشنبه ۷ آبان ۹۶
یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶
آذر یکشنبه ۱۲ آذر ۹۶
یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶
دی یکشنبه ۱۰ دی ۹۶
یکشنبه ۲۴ دی ۹۶
بهمن یکشنبه ۸ بهمن ۹۶
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶
اسفند یکشنبه ۶ اسفند ۹۶
یکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶