اسامی دانشجویان دکتری


اسامی دانشجویان در حال تحصیل دکتری آمایش محیط زیست

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به مقطع جاری

وضعیت تحصیلی

1

رباب احمدزاده

1393 

در حال تحصیل 

2

زهرا اسلام زاده

1393 

در حال تحصیل 

3

رقیه پرچیانلو

1393 

در حال تحصیل  

4

فرشته پناهی فر

1393 

در حال تحصیل  

5

مهتاب توکلی

1393 

در حال تحصیل  

6

جمیله جمالی زواره

1393 

در حال تحصیل  

7

مهدیه حاج بابایی

1393 

در حال تحصیل  

8

مهلا حسینی وردئی

1393 

در حال تحصیل  

9

سمیرا رحمانی امین

1393 

در حال تحصیل  

10

سمیه زینتی زاده لرستانی

1393 

در حال تحصیل  

11

بنفشه شفیعی

1393 

در حال تحصیل  

12

اعظم شیرالی زاده

1393 

در حال تحصیل  

13

جعفر عصمت ساعتلو

1393 

در حال تحصیل  

14 

فهیمه فلاح

1393 

در حال تحصیل  

15

الهام مجاور

1393 

در حال تحصیل  

16

سعید محقق

1393

در حال تحصیل

17

علی مدد

1393 

در حال تحصیل  

18

منیره مرادپناه

1393 

در حال تحصیل  

19

اعظم مطهری

1393 

در حال تحصیل  

20

مریم مفتاحی

1393

در حال تحصیل

21

شادرام یزدانی

1393

در حال تحصیل