اساتید گروه

 

  • اساتید گروه اقتصاد انرژی

 

دکتر مصطفی پناهی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mpstudents.2020@gmail.com

 

دکتر محمدرضا مقدم

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: mr_moghaddam@yahoo.com

 

 

دکتر نصرت الله عباس زاده

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: abbaszadeh@srbiau.ac.ir