لیست نشریات گروه 
لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با اقتصاد انرژی

 
 
  Energy & Fuels
    Economics


با توجه به گستردگی دامنه کارکرد در این رشته Link های مختلف آورده شده است. با در نظر گرفتن ارتباط موضوع پژوهش با عنوان مجله، امکان انتخاب مجلات در زمینه های مختلف انرژی را خواهید داشت.