نشریات گروه 
لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با اقتصاد محیط زیست

 
 
  Economics
    Environmental Sciences
    Environmental Studies


با توجه به گستردگی دامنه کارکرد در این رشته Link های مختلف آورده شده است. با در نظر گرفتن ارتباط موضوع پژوهش با عنوان مجله، امکان انتخاب مجلات در زمینه های مختلف اقتصاد و محیط زیست را خواهید داشت.