عناوین پایان نامه های پیشنهادی


قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی طراحی محیط زیست تعدادی از عناوین پایان نامه های مرتبط با رشته به شرح زیر معرفی می گردد:

Øدر زمینه ی مرمت و بهسازی محیط، مناظر تاریخی و فرهنگی
 • بهسازی و طراحی محیط و منظر بافت های فرسوده شهری
 • ارزیابی پایدار منظر در نواحی ناکارآمد شهری
 • طراحی محیطی محوطه های بافت های فرسوده شهری با تاکید بر جنبه های زیست محیطی
 • قابلیت سنجی و ارائه طراحی پایدار فضای سبز در راستای بهسازی مناطق فرسوده
 • طراحی مجموعه های فرهنگی - تفریحی در راستای توانمندسازی بافت های فرسوده
 • مرمت و طراحی فضای مکث شهری با رویکرد زیباسازی منظر شهری در بافت های فرسوده شهری
 • طراحی اکولوژیک منظر با رویکرد توسعه پایدار در مناطق فرسوده
 • احیاء و مرمت پارک های موجود در مناطق بافت فرسوده با رویکرد منظر اکولوژیک
 • باز زنده سازی منظر فرهنگی مناطق فرسوده با رویکرد آسیب شناسی منظر
 • ارائه الگوی مناسب طراحی پارک با تاکید بر مولفه های زیباشناختی بصری در بافت های فرسوده شهری
 • طراحی فضای سبز در سکونتگاه های غیر رسمی و بررسی آثار آن بر رفتار ساکنان
 • احیای مناظر تاریخی و فرهنگی در مناطق فرسوده شهری در راستای اهداف توسعه پایدار
 • باز زنده سازی مناظر طبیعی تالاب ها، جنگل، مسیل و غیره با رویکرد آسیب شناسی
Øدر زمینه ی زیبا سازی محیط و منظر شهری
 • زیباسازی منظر بافت های فرسوده شهری در جهت ارتقای کیفیت محیطی
 • زیباسازی منظر انواع فضاهای شهری: انواع دسترسی ها شامل: پیاده، سواره، دوچرخه، معلولین، فلکه و میادین، ورودی ها، فضاهای مکث شهری
      فضاهای پیرامون مراکز یا مجتمع های تجاری، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی - درمانی، مسکونی، صنعتی و غیره.
 • طراحی بام سبز با رویکرد ارتقاء کیفیت زندگی
 • طراحی جداره های سبز در راستای افزایش سرانه فضای سبز
 • طراحی محیط و منظر با استفاده از مبلمان شهری بر اساس اصول و ضوابط عملکردی و زیبائی شناسی در انواع فضاهای شهری
 • طراحی محیط و منظر با استفاده از نمادها، نشانه ها و المان های نرم در راستای زیباسازی انواع فضاهای شهری
 • زیباسازی منظر شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • آموزش شهروندی با رویکرد زیباسازی
 • مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد کم توان، سالمندان و کودکان با تاکید بر اصول طراحی محیط
 • زیباسازی منظر شهری با استفاده از گرافیک محیطی
 • طراحی محیط و منظر با استفاده از هنرهای مردمی و تاکید بر زیباسازی محیط
 • طراحی و زیباسازی لبه های آب مانند: رود دره ها، مسیل ها، سواحل
 • استفاده از تبلیغات محیطی در راستای ارتقای کیفیات زیبائی شناسی شهری
 • طراحی محیط و منظر در فضاهای باز شهری با رویکرد ارتقای کیفیت سرزندگی شهری
 • طراحی محیط و منظر با استفاده از مجسمه و احجام شهری در راستای زیباسازی انواع فضاهای شهری
 • طراحی محیط و منظر با هدف حفظ و نگهداری از تجهیزات شهری
 • احیای مقوله گردشگری شهری در فرآیند طراحی و زیباسازی فضاهای شهری
 • ایده های کف سازی و پیاده راه سازی در راستای ارتقای کیفیات زیبائی شناسی و عملکردی فضاهای شهری
Øدر زمینه ی توسعه گردشگری و اکوتوریسم
 • طراحی با رویکرد گردشگری پایدار
 • طراحی محیط و منظر روستاهایی با ارزش های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و غیره
 • طراحی مناظر فرهنگی با تاکید بر گردشگری پایدار
 • طراحی مناظر با ارزش تاریخی
 • توسعه گردشگری شهری با رویکرد زیباسازی منظر شهری
 • امکان سنجی توسعه اکوتوریسم با تاکید بر اصول طراحی محیط
 • طراحی و ساماندهی محیط و منظر فرهنگی مسیرهای گردشگاهی
 • طراحی محیط و منظر روستای گردشگرپذیر با تاکید بر طراحی مشارکتی
Øآموزش محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر
 • طراحی محیط و منظر پایدار با بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر
 • طراحی مجتمع های فرهنگی، ورزشی، آموزشی با رویکرد ارتقا شرایط اکولوژیک
 • طراحی انواع پارک (کودک، بانوان، معلولین و غیره) با رویکرد آموزش محیط زیست
 • طراحی محیطی محل دفن پسماند رویکرد ارتقاء محیط زیست
Øو سایر عناوین مرتبط با رشته مهندسی طراحی محیط زیست مانند:
 • طراحی محیط و منظر انواع فضاهای شهری، با توجه به فضای سبز و شرایط محیطی و نیاز آبی
 • کاربرد طراحی محیط زیست (طراحی پارک ها) در کاهش آسیب های اجتماعی
 • کاربرد طراحی محیط زیست در ارتقای امنیت محیطی
 • طراحی محیط شهر دوستدار کودک و پارک دوستدار کودک
 • طراحی محله پایدار و سبز با تاکید بر پیاده مداری
 • طراحی محله سرزنده و سبز با تاکید بر دوچرخه مداری
 • طراحی فضاهای شهری با تاکید بر موضوعاتی مانند: سرزندگی عمومی، افزایش هویت مکان، حس تعلق به مکان، ارتقاء خاطرات جمعی، خوانایی، ارتقاء کیفیت محیطی و غیره.