اساتید گروهاساتید گروه زمین شناسی زیست محیطی
 

 

دکتر علیرضا قراگوزلو (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک: agharagozlu@yahoo.com

‌‌

 

دکتر محمدحسین توفیق ریحانی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
mrayhani@yahoo.com

 

دکتر علی سلگی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
a.solgi66@yahoo.com

 

دکتر شهرام بیک پور

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
baikpour2004_rsgsi@yahoo.com

 

دکتر لعبت تقوی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
taghavi_lobat@yahoo.com

 

دکتر سعید بهزادی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
behzadi.iau@gmail.com

 

دکتر فروغ فرساد

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
forough.farsad@yahoo.com