نشریات گروه 

لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با زمین شناسی زیست محیطی

 
 
  Geology
   Geosciences, Multidisciplinary
    Environmental Studiesبا توجه به گستردگی دامنه کارکرد در این رشته Link های مختلف آورده شده است. با در نظر گرفتن ارتباط موضوع پژوهش با عنوان مجله، امکان انتخاب مجلات در زمینه های مختلف زمین شناسی زیست محیطی را خواهید داشت.