نشریات گروه 


لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با مهندسی محیط زیست (آب و فاضلاب، آلودگی هوا و منابع آب)
 
Engineering, Environmental
 
Water Resources
  Environmental Sciences
  Environmental Studies

 

 


با توجه به گستردگی دامنه کارکرد در این رشته Link های مختلف آورده شده است. با در نظر گرفتن ارتباط موضوع پژوهش با عنوان مجله، امکان انتخاب مجلات در زمینه های مختلف محیط زیست را خواهید داشت.