نشریات گروه 


لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با محیط زیست
 
 
  Engineering, Environmental
 
  Water Resources
    Environmental Sciences
    Environmental Studiesبا توجه به گستردگی دامنه کارکرد در این رشته Link های مختلف آورده شده است. با در نظر گرفتن ارتباط موضوع پژوهش با عنوان مجله، امکان انتخاب مجلات در زمینه های مختلف محیط زیست را خواهید داشت.