اساتید گروهاساتید گروه مدیریت HSE

دکتر نبی اله منصوری (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
nmansourin@gmail.com
دکتر پروین نصیری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
parvin.nassiri@gmail.com
دکتر رضا ارجمندی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک
: hrezaarjmandi@gmail.com
دکتر هانیه نیکومرام

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
hani.nikoo@gmail.com
دکتر تورج دانا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
tooraj_da@yahoo.com
دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
mirzahosseini@gmail.com
دکتر محمدرضا میری لواسانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
lavasani_m@yahoo.com
دکتر سولماز توتونچیان

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
solmaztoutounchian@yahoo.com
دکتر آیدا احمدی

مرتبه علمی:
استادیار
پست الکترونیک: a-ahmadi@srbiau.ac.ir