اساتید گروه

  • مدیریت HSE

 

دکتر پروین نصیری

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک: parvin.nassiri@gmail.com

 

 

دکتر هانیه نیکومرام

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: hani.nikoo@gmail.com

 

 

دکتر آیدا احمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: a-ahmadi@srbiau.ac.ir

 

 

دکتر تورج دانا

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: tooraj_da@yahoo.com

 

 

دکتر محمدرضا میری لواسانی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: lavasani_m@yahoo.com