نشریات گروه 


لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با مدیریت HSE
 
 
  Public, Environmental &Occupational Health
 
  Public, Environmental &Occupational Health
هریک از  Link های بالا حاوی تعداد زیادی مجله خواهد بود. که به دلیل در برداشتن لیست متفاوتی از مجلات در دو بخش قرار داده شده است.