اسامی دانشجویان دکتری


اسامی دانشجویان در حال تحصیل دکتری زیستگاه ها و تنوع زیستی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به مقطع جاری

وضعیت تحصیلی

1

افسانه اصغرزاده کانی

1393 

در حال تحصیل 

2

حسین اکبری فیض آبادی

1393 

در حال تحصیل 

3

معصومه امیری لگموج

1393 

در حال تحصیل  

4

احمد بهره بر

1393 

در حال تحصیل  

5

پریسا تابان

1393 

در حال تحصیل  

6

ایرج حشمتی

1393 

در حال تحصیل  

7

شیوا سلطانی

1393 

در حال تحصیل  

8

مجتبی شیرزاد

1393 

در حال تحصیل  

9

مریم صداقت

1393 

در حال تحصیل  

10

هایده طبسیان

1393 

در حال تحصیل  

11

احسان کاشانی

1393 

در حال تحصیل  

12

المیرا کاظمی جهندیزی

1393 

در حال تحصیل  

13

ابراهیم گلزار

1393 

در حال تحصیل  

14 

ریحانه مشهدی

1393 

در حال تحصیل  

15

سیدمهدی مصطفوی

1393 

در حال تحصیل  

16

سیده مرضیه موسوی

1393

در حال تحصیل

17

سارا مومن بیت الهی

1393 

در حال تحصیل