اسامی دانشجویان دکتری

 

اسامی دانشجویان در حال تحصیل دکتری مهندسی محیط زیست

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

وضعیت تحصیلی

۱

ماهک آزادی

در حال تحصیل

۲

مریم اصطبار

در حال تحصیل

۳

محمود اعزازی

در حال تحصیل

۴

سید امیربیژن الهامیان

در حال تحصیل

۵

سمیه بیکی

در حال تحصیل

۶

فرامرز ترکیان

در حال تحصیل

۷

مریم حیدری

در حال تحصیل

۸

ناهید حیدریان دانا

در حال تحصیل

۹

افروز دلاوران شیراز

در حال تحصیل

۱۰

مهسا رضایی

در حال تحصیل

۱۱

بابک روحی بروجنی

در حال تحصیل

۱۲

رضا شمس خانی

در حال تحصیل

۱۳

یداله ظهیری گالشی

در حال تحصیل

۱۴

فاطمه عبداله

در حال تحصیل

۱۵

محمد عبداله زاده

در حال تحصیل

۱۶

شهرزاد علیان نژادی

در حال تحصیل

۱۷

رحمان قلی اویلی

در حال تحصیل

۱۸

بشری کارگرنوین

در حال تحصیل

۱۹

پوریا کاظمی

در حال تحصیل

۲۰

ربابه کریمی

در حال تحصیل

۲۱

ادیب معیری

در حال تحصیل

۲۲

هدی نادری

در حال تحصیل

۲۳

سودابه نقدی

در حال تحصیل

۲۴

جهانبخش هاشمی

در حال تحصیل

۲۵

بهاره وطن خواهی زعفرانی

در حال تحصیل

۲۶

اصغر یاقوتی سلطان احمدی

در حال تحصیل