کارگاه آشنایی با فنون طراحی با دست
کارگاه آموزشی

آشنایی با فنون طراحی با دست در طراحی محیط زیستدر ۲۴ ساعت

از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر

زمان برگزاری: اوایل نیمسال دوم ۹۵-۹۴

در دانشکده محیط زیست و انرژی

جهت اطلاعات بیشتر به طبقه چهارم (دبیرخانه) دانشکده محیط زیست و انرژی

جناب آقای آریایی نژاد مراجعه نمایید

و یا با شماره ۲-۴۴۸۶۱۶۸۱ داخلی ۵۴۰۱ تماس حاصل فرمایید.