طرح درس

 

 

نام درس

نام استاد

مقطع تحصیلی

گرایش

طرح

اصول مدیریت مخاطرات محیطی

دکتر آقامحمدی

کارشناسی ارشد

مدیریت مخاطرات محیطی

اصول و روشهای مطالعات شهری و روستایی

دکتر نشاط

کارشناسی ارشد و دکتری

-

اصول و فیزیک سنجش از دور

دکتر آقامحمدی

کارشناسی ارشد

مدیریت مخاطرات محیطی
هواشناسی ماهواره ای

دکتر خیرخواه

کارشناسی ارشد

(هر ۴ گرایش)
دکتر نشاط کارشناسی ارشد -
پردازش پیشرفته تصاویر رقومی دکتر نعیمی کارشناسی ارشد (هر ۴ گرایش)
پردازش تصاویر دیجیتالی دکتر بهزادی کارشناسی ارشد (هر ۴ گرایش)
پردازش تصاویر دیجیتالی دکتر بهزادی کارشناسی ارشد (هر ۴ گرایش)
روش تحقیق در سنجش از دور و ساج دکتر نعیمی کارشناسی ارشد (هر ۴ گرایش)
دکتر وحیدنیا کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
زبان تخصصی دکتر وفایی نژاد کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
سنجش از دور حرارتی دکتر عزیزی کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی
دکتر عزیزی کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته دکتر وحیدنیا کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
دکتر وفایی نژاد کارشناسی ارشد مطالعات آب و خاک
مدیریت مخاطرات محیطی
کاربرد ساج در مدیریت مخاطرات محیطی دکتر شادفر کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی
دکتر نعیمی کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی
کاربرد ساج در مطالعات شهری و روستایی دکتر قراگوزلو کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
دکتر نشاط کارشناسی ارشد و دکتری -
کاربرد ساج در هواشناسی دکتر آل شیخ کارشناسی ارشد هواشناسی ماهواره ای
کاربرد سنجش از دور در مدیریت مخاطرات محیطی دکتر بیک پور کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی
دکتر وحیدنیا کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی
کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و خاک دکتر بیک پور کارشناسی ارشد مطالعات آب و خاک
دکتر نشاط کارشناسی ارشد -
دکتر نعیمی کارشناسی ارشد مطالعات آب و خاک
کاربرد سنجش از دور در مطالعات شهری و روستایی دکتر بیک پور کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
دکتر وحیدنیا کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
مایکروویو و تصاویر راداری دکتر عزیزی کارشناسی ارشد مطالعات آب و خاک
دکتر عزیزی کارشناسی ارشد هواشناسی ماهواره ای
مبانی کاربرد سنجش از دور در مدیریت مخاطرات محیطی دکتر بیک پور کارشناسی ارشد مدیریت مخاطرات محیطی
مبانی کاربرد سنجش از دور در هواشناسی دکتر وحیدنیا کارشناسی ارشد هواشناسی ماهواره ای
مدل سازی مطالعات شهری و روستایی در ساج دکتر قراگوزلو کارشناسی ارشد مطالعات شهری و روستایی
مدل رقومی زمین دکتر آل شیخ کارشناسی ارشد
دکترا
مطالعات شهری و روسنایی
دکتر آقامحمدی کارشناسی ارشد (هر ۴ گرایش)
دکتر نشاط کارشناسی ارشد و دکتری -
مدیریت پایگاه های اطلاعاتی دکتر آقامحمدی کارشناسی ارشد مطالعات آب و خاک
هواشناسی ماهواره ای