لیست نشریات معتبر 


لیست مجلات معتبر ISI مرتبط با سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 
 
  Imagine Science & Photographic Technology
    Remote Sensing
هریک از  Link های بالا حاوی تعداد متعددی مجله خواهد بود. که با در نظر گرفتن ارتباط موضوع پژوهش با عنوان مجله، امکان انتخاب مجلات در زمینه های مختلف سنجش از دور را خواهید داشت.