هواشناسی ماهواره ای

 

چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته: سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
هواشناسی ماهواره ای

نیمسال اول تحصیلی

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

هواشناسی عمومی

۲

-

ندارد

تخصصی

روش تحقیق در سنجش از دور و ساج

۲

-

ندارد

اصلی

اصول و فیزیک سنجش از دور

۲

-

ندارد

اصلی

سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته

۱

۱

ندارد

اصلی

زبان تخصصی

۳

-

ندارد

کمبود

مبانی کامپیوتر

۲

-

ندارد

کمبود

وصایای امام

۱

-

ندارد

کمبود

 

نیمسال دوم تحصیلی

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

مدلهای رقومی زمین

۱

۱

سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته

اصلی

مدیریت پایگاه های اطلاعاتی

۱

۱

سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته

اصلی

مایکروویو و تصاویر راداری

۱

۱

اصول و فیزیک سنجش از دور

اصلی

سنجش از دور حرارتی

۱

۱

اصول و فیزیک سنجش از دور

اصلی

پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

۱

۱

اصول و فیزیک سنجش از دور

اصلی

 

نیمسال سوم تحصیلی

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

مبانی کاربرد سنجش از دور در هواشناسی

۱

۱

اصول و فیزیک سنجش از دورو پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

تخصصی

کاربرد سنجش از دور در هواشناسی

۱

۱

اصول و فیزیک سنجش از دورو پردازش پیشرفته تصاویر رقومی

تخصصی

کاربرد ساج در هواشناسی ماهواره ای

۱

۱

سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته و مدیریت پایگاه های اطلاعاتی و مدل های رقومی زمین

تخصصی

مدل سازی هواشناسی ماهواره ای در ساج

۱

۱

سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته و مدیریت پایگاه های اطلاعاتی و مدل های رقومی زمین

تخصصی

 

نیمسال چهارم تحصیلی

عنوان درس

تعداد واحد درس

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

پایان نامه

۶

 

 

پایان نامه

تذکر مهم: دروس کمبود در طول دوره با توجه به نظر مدیر گروه تخصصی ارائه می شود. در صورتی که دروس وصایای امام و مبانی کامپیوتر در دوره کارشناسی گذرانده شده باشد با ارائه ریز نمرات معتبر نیازی به اخذ مجدد این دروس نمی باشد.

 

مدیر گروه تخصصی: آقای دکتر وفایی نژاد کارشناس گروه: آقای سعید دهقانی