مواد و ضرایب آزمون 

مواد و ضرایب آزمون کارشناسی ارشد
 

 

زبان انگلیسی

شناخت و ارزیابی محیط زیست

ریاضیات و آمار احتمالات

اصول تفسیر عکسهاس هوایی و سنجش از دور

مبانی جغرافیای طبیعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی

هیدرواقلیم

هر ۴ گرایش

۳

۲

۳

۳

۲

۲