اساتید گروهاساتید گروه

دکتر رضا ارجمندی (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک
: hrezaarjmandi@gmail.com
دکتر اکرم الملوک لاهیجانیان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
lahijanian@hotmail.com
دکتر حسن کریم زادگان

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
Drkarimzadegan@gmail.com
دکتر فرزام بابایی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
farzam.babaie@gmail.com
دکتر علی محمدی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
ali.mohammadi1964@gmail.com