اساتید گروه

 

اساتید گروه مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

دکتر فرامرز معطر (سرپرست گروه)

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
famoattar@yahoo.com     
دکتر قاسمعلی عمرانی

مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیک:
omranigh@tums.ac.ir       
  دکتر فریده عتابی

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
far-atabi@jamejam.net         
دکتر نبی اله منصوری

مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیک:
nmansourin@gmail.com   
دکتر علیرضا میرزاحسینی

مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک:
mirzahosseini@gmail.com